Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

3. sjednica Gradskog vijeća

3. sjednica Gradskoga vijeća

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/09-01/0032
URBROJ: 2181/01-11-09-1
Split, 8. srpnja 2009.


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
S V I M A

Na temelju članka 93. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 33A/08 – pročišćeni tekst), sazivam za
 
15. srpnja 2009. (srijeda) u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

3.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D
 1. Vijećnička pitanja i odgovori
 2. Usvajanje Zapisnika 1. i 2. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 3. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2008. godinu
  Realizacija plana prihoda i primitaka
  Realizacija plana rashoda i izdataka
  Razdjel 1
  Razdjel 2
  Razdjel 3
  Razdjel 4
  Razdjel 5
  Razdjel 6
  Razdjel 7
  Razdjel 8
 4. Prijedlog statuta Grada Splita
 5. Prijedlog poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita
 6. Prijedloga odluke o davanju koncesije pomorskog dobra u svrhu posebne uporabe – izgradnje podzemnog kanala i cjevovoda za toplinsku crpku u akvatoriju gradske luke u Splitu    


PREDSJEDNIK


Gradskoga vijeća   
Tomislav Gojo
 

NA ZNANJE :


DOPUNA DNEVNOG REDA:

- Prijedlog odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita
- Informacija o inicijativi za pokretanjem postupka urbane komasacije na području Grada Splita

Untitled

Archive