Planovi u izradi

Planovi u izradi

 Temeljem Odluka o izradi

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac (Sl. gl. Grada Splita br. 39/19)

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac
  (Sl. gl. Grada Splita br. 39/19)
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac (Sl. gl. Grada Splita br. 25/9)
 3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac (Sl. gl. Grada Splita br. 42/19)

 

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 55/17)
  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 4/18)
  2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 26/18)

 

DPU (Detalji plan uređenja)   

 1. Izmjena i dopuna DPU Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Sl. gl. Grada Splita 5/16)
  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Sl. gl. Grada Splita 13/16)

  2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Sl. gl. Grada Splita 48/16)