Program rada vijeća

Program rada Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada splita

Program rada Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada splita

Vijeće za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području  grada Splita  temelji svoj rad na činjenicama da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti niti jedna društvena institucija samostalno bez angažiranja šire zajednice.

Cilj Vijeća je preventivnim aktivnostima utjecati na smanjenje kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti kod građana te povećanje ukupne kvalitete života.

Zadaća vijeća je utvrđivanje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita te sukladno planiranom programu rada, razmatranje stanja kriminaliteta na području grada Splita, razmatranje i predlaganje  mjera nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih dobara, poticanje i razvijanje programa prevencije kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje sa tijelima javne vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana , suzbijanje nasilja na javnim mjestima, u obitelji, delinkvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabe droga te na drugi način pridonijeti prevenciji kriminaliteta.

Članovi Vijeća, nakon temeljite  i stručne analize stanja, odlučuju se za provedbu pojedinih projekata za čiju se realizaciju mogu formirati radne skupine.

U radnim skupinama mogu sudjelovati građani i predstavnici institucija koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Sukladno svojim zadaćama, Vijeće donosi program rada uz prethodno mišljenje gradskog Vijeća Grada Splita. Sredstva za provođenje programa osiguravaju se u proračunu grada Splita.

Rad Vijeća je javan. 

DEFAULT (CONTENT)

Donesena Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta

Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na podruĉju grada Splita izradilo je Strategiju unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013. – 2015. godine.

Prilikom izrade strategije uvažena je dosadašnja pozitivna praksa rada Vijeća, vrednovana učinkom i rezultatima pojedinačnih projekata te provedenih neovisnih znanstvenih istraživanja. U izradi su korišteni svjetski priznati kriteriji i znanstvene preporuke za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici, kao i strategije primjene znanosti i primjera dobre prakse, definirani u organizacijskim i radnim uputama za praktično djelovanje. Strategija je planirano prilagoĎena lokalnim potrebama sa znanjima koja se temelje na kvalitetnim analizama i planiranim aktivnostima na horizontalnoj i vertikalnoj razini u partnerstvu i multidisciplinarnom pristupu. Programske aktivnosti provodit će se uz podršku i vodstvo lokalne vlasti, uz odgovornost gradske uprave za osiguranje materijalnih i ljudskih potencijala. Pritom su uvaženi dugoročni prioriteti grada Splita na gospodarskom i socijalnom planu, kroz primjer jačanja turizma kao strateškog cilja. Strategija dugoročno ima za cilj potaknuti zainteresiranost i odgovornost za sigurnost i prevenciju kriminaliteta kod svih subjekata lokalne zajednice. Multidisciplinarni pristup jamči veću učinkovitost i šire društvene stavove, a ne samo partikularne, bolju komunikaciju i interakciju usmjerenu na usklaĎivanje s potrebama grada Splita, kroz pružanje informacija, edukaciju i senzibilizaciju svih organizacija, gospodarskih čimbenika, tijela uprave, znanstvenih ustanova, nevladinih udruga i pojedinaca o potrebama i aktivnostima prevencije kriminaliteta. Mjere i aktivnosti definirane su s ciljem poticanja kreativnih i inovativnih pristupa prevenciji kriminaliteta te uspostave primjenjivih i mjerljivih kriminalno –preventivnih projekata. Rad Vijeća je prikazan na web stranicama Grada Splita, što osigurava transparentnost i dostupnost široj javnosti. Kratkoročni i dugoročni ciljevi strategije su podizanje razine kvalitete boravka i življenja u gradu Splitu te prepoznavanje od strane graĎana, utemeljeno na porastu osjećaja sigurnosti.

Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013. - 2015.