Detalj oglasa

NEWS
4.8.2020.

Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije)

Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine ZAPADNI DIO KB RASPLETA OD TS SUĆIDAR 7 PREMA GRIPAMA na katastarskoj(im) čestici(ama) 6342/7,6331/6,6331/4,13634/3, 13669/1.... k.o. Split (Split)

Hidden script for title transfer