Odsjek za radne, pravno normativne i opće poslove

Odsjek obavlja stručno-savjetodavne poslove za potrebe Gradonačelnika, kontrolira formalno-pravnu ispravnost vezano za akte koje donosi Gradonačelnik. Koordinira rad upravnih tijela i daje potrebne upute i objašnjenja na izradi i objavi akata Gradonačelnika. Izrađuje akte iz nadležnosti rada Gradonačelnika. Daje pravna mišljenja i prati primjenu propisa i akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Odsjek obavlja i radno-pravne i normativne poslove upravljanja ljudskim potencijalima, opće administrativno-personalne poslove, stručne poslove u vezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika , te opće poslove povezane sa prijemom stranaka, pisarnicom i pismohranom.