Starije osobe

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući, u visini najviše do 800,00 kuna mjesečno može ostvariti osoba s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine  do dana podnošenja zahtjeva kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, odnosno zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega od druge osobe, ako ispunjava slijedeće uvjete:
- da pravo doplatka za pomoć i njegu ne može ostvariti na temelju rješenja Centra, 
- da pravo na usluge pomoći i njege u kući ne može ostvariti preko Centra, 
- da nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 
- da nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca, 
- da ispunjava uvjet prihoda uvećan za 250,00 kuna.

Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti: 
- nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr., te nabavu i dostavu gotovih obroka, 
- pomoć korisniku pri obavljanju kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), 
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), 
- razgovor i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti, 
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoći i njege u kući korisnicima pružaju ustanove socijalne skrbi, ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba s kojom Grad Split zaključi ugovor o usluzi pomoći i njege u kući. 

Upravno tijelo donosi rješenje o pravu na korištenje subvencionirane usluge pomoći i njege u kući i to po primitku prijedloga pružatelja usluga za pojedinog korisnika s zahtjevom i kompletiranom dokumentacijom.

Napomena:  Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
 


   Samac

    2300,00 kuna

   Dvočlana obitelj

    2900,00 kuna

   Za svakog daljnjeg člana

    +700,00 kuna


Zahtjev - pomoć u kući

Prava ispitanika - pomoć u kući