Socijalno ugroženi građani, pojedinci i obitelji

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može ostvariti: 
- korisnik koji ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN 
- beskućnik kojem je rješenjem Centra priznato pravo na privremeni smještaj u prenoćištu/prihvatilištu.

Svaki pojedinac ili predstavnik kućanstva s priznatim pravom na ZMN koji želi koristiti prehranu u pučkoj kuhinji, dužan je doći u Upravno tijelo s preslikom rješenja Centra o pravu na ZMN i preslikom osobne iskaznice na koju glasi rješenje Centra. Upravno tijelo će korisniku izdati „socijalnu iskaznicu“ s kojom korisnik preuzima obroke u pučkoj kuhinji.

Napomena: Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnicima prestaje ako nisu koristili najmanje dvije 
trećine prava na prehranu u pučkoj kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom dokumentacijom.