Osobe s invaliditetom

DEFAULT (CONTENT)

Pravom na pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala

Pravom na pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala osobama s 80% i većim invaliditetom s prebivalištem na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva omogućava se novčana potpora za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala i to za:
- nabavku pomagala iznad odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO). Za takvu vrstu pomagala koja je propisana pravilnicima HZZO-a, Grad Split djelomično ili u potpunosti snosi razliku u cijeni pomagala do najviše 3000,00 kuna u odnosu na vrijednost propisanu pravilnicima HZZO-a. 
- nabavku pomagala koje nije u popisu pomagala HZZO-a do najviše 7500,00 kn.

Mogućnost odobravanja novčane potpore za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala korisnik može ostvariti tako da podnese obrazloženu zamolbu s kompletiranom dokumentacijom iz koje se vidi cijena pomagala odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava HZZO i predračun pomagala koje se želi nabaviti, odnosno ako takvo pomagalo nije u popisu pomagala HZZO-a tada se uz zamolbu podnose tri ponude isporučitelja pomagala.

Napomena: Osoba s invaliditetom koja je koristila novčanu potporu za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala ili osoba koja skrbi o njoj, obvezna je vratiti pomagalo Gradu Splitu to u roku od 30 dana od dana prestanka korištenja pomagala