Upravni odjel za prostorno planiranje i uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja stručne poslove koji prethode izradi prostorno planske dokumentacije, a u svezi su sa prostornim planiranjem i uređenjem prostora...

Djelokrug rada

Upravni odjel

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša obavlja stručne, upravne i druge poslove prostornog planiranja, priprema i prati izradu dokumenata prostornog uređenja, priprema akte u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, priprema i prati izradu dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja, neposredno provodi propise iz djelokruga prostornog uređenja i gradnje, nadležan je za izdavanje akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i u prvom stupnju odlučuje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u oblasti prostornog uređenja i gradnje.

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Odsjek obavlja stručne poslove koji prethode izradi prostorno planske dokumentacije, a u svezi su s prostornim planiranjem i uređenjem prostora (stručne analize inicijativa za izradu/izmjenu prostornih planova), priprema akte u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja (odluke o izradi/donošenju prostornih planova ili njihovoj izmjeni i/ili dopuni), pribavlja  odgovarajuće stručne i geodetske podloge. Koordinira i odgovoran je za  postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. Priprema i prati provođenje natječaja za izradu urbanističkih, urbanističko-arhitektonskih ili arhitektonskih rješenja. U Odsjeku se obavljaju i stručni poslovi pripreme i izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja i procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja

Odsjek obavlja upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji koji se odnose na izdavanje akata za provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), izdavanje dozvola (građevinska dozvola, uporabna dozvola i uporabna dozvola za određene građevine), poslove sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji se odnose na vođenje postupaka i izdavanje rješenja o izvedenom stanju, vođenje postupaka i izdavanje potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, davanje odgovora na upite te uputa, informacija i obavijesti sukladno propisima.