Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti...

Djelokrug rada

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuje akte i dokumentaciju, ugovara i obračunava naknade, doprinose i druge prihode iz svoje nadležnosti, utvrđuje komunalnu naknadu, prati stanje svih oblika prometa u Gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju. Obavlja i druge poslove u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva, vodi postupke i odlučuje o izdavanju odobrenja za rad (dozvole) auto.taxi prijevoznika.
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red. Provodi nadzor nad aktivnostima javnih komunalnih poduzeća i koordinira njihov rad.
U okviru djelokruga rada obavlja poslove poljoprivrednog redarstva i prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. U upravnom odjelu mogu se obavljati i drugi oblici redarstva utvrđeni posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama i suradnje s nadležnim tijelima te s drugim tijelima Gradske uprave. Vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Služba posebnu pozornost usmjerava na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

> Odluka o komunalnom redu

Javni nužnik „Pistura“ nastavlja sa radom

Javni nužnik „Pistura“ u Splitu, koji se nalazi pokraj Fumar tobacco shopa, Ulica kralja Tomislava 1, ulaz iz ulice Pistura, nastavlja sa radom dana 15. veljače 2022. godine.

Poslove održavanja javnog nužnika obavlja trgovačko društvo „PRIMULA COMPANY“ d.o.o. iz Solina, temeljen sklopljenog Ugovora o koncesiji.