Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti...

Djelokrug rada

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuje akte i dokumentaciju, ugovara i obračunava naknade, doprinose i druge prihode iz svoje nadležnosti, utvrđuje komunalnu naknadu, prati stanje svih oblika prometa u Gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju. Obavlja i druge poslove u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva, vodi postupke i odlučuje o izdavanju odobrenja za rad (dozvole) auto.taxi prijevoznika.
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red. Provodi nadzor nad aktivnostima javnih komunalnih poduzeća i koordinira njihov rad.
U okviru djelokruga rada obavlja poslove poljoprivrednog redarstva i prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. U upravnom odjelu mogu se obavljati i drugi oblici redarstva utvrđeni posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama i suradnje s nadležnim tijelima te s drugim tijelima Gradske uprave. Vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Služba posebnu pozornost usmjerava na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

> Odluka o komunalnom redu