Služba za gospodarenje gradskom imovinom

Služba za gospodarenje gradskom imovinom se sastoji od tri odsjeka u kojima se obavljaju poslovi upravljanja i gospodarenja imovinom...

Djelokrug rada

Služba za gospodarenje gradskom imovinom predlaže strateške dokumente o gospodarenju imovinom Grada. Obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže najere i postupke za reguliranje i unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi imovine Grada.

Obavlja analize, pripremu i unos podataka te vodenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama, evaluaciju unesenih podataka te izvodenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina. lzdaje izvatke iz cjenovnih blokova i sudjeluje u radu Procjeniteljskog povjerenstva Grada Splita, uređuje uvjete za korištenje objekta „Vila Dalmacija" i organizira poslove tekućeg i investicijskog održavanja imovine Grada.

Obavlja stručne i druge poslove izrade nacrta i prijedloga ugovora o pravu služnosti, izrađuje dokumentaciju infrastrukture, provodi postupke prijavljivanja infrastrukture u zakonorn propisane evidencije, rješava tehničke probleme dokumentiranja infrastrukture.

Odsjek za gospodarenje imovinom

U Odsjeku za gospodarenje imovinom obavljaju se poslovi gospodarenja gradskom imovinom, predlažu plansko-analitičke mjere i postupci upravljanja imovinom (zakup, prodaja, zaštita posjeda); poslovi vezani za raspisivanje javnih natječaja za zakup i prodaju poslovnih prostora i stanova, zakupa javnih površina i skloništa te prati naplata s naslova zakupa, prodaje i ostalih potraživanja.
U okviru Odsjeka izrađuju se nacrti općih i pojedinačnih akata te nacrti ugovora o zakupu i prodaji nekretnina; prati i analizira realizacija ugovora, ostvarivanje planova i programa rada.
U okviru Odsjeka obavljaju se i poslovi izdavanja tabularnih izjava i brisovnih očitovanja radi upisa prava vlasništva na nekretninama (poslovnim prostorima, stanovima i garažama).

Odsjek za tehničke poslove, održavanje i rukovanje imovinom

U Odsjeku za tehničke poslove, održavanje i rukovanje imovinom obavljaju se poslovi investicijskog održavanja, sanacije, rekonstrukcije. priključenja na komunalnu infrastrukturu poslovnih prostora, stanova i skloništa u vlasništvu Grada, prikupljaju podaci o hitnim intervencijama, prave očevidi, obavlja nadzor, predlažu mjere i organiziraju izvršenja.
U Odsjeku se obavljaju i poslovi održavanja, zaštite i korištenja kompleksa Vile Dalmacija te daju prijedlozi tekućeg investicijskog održavanja kompleksa.
U okviru Odsjeka obavljaju se i poslovi osiguranja objekata i osoba Grada. Brine o izvršenju obveza vezanih za inventurnu imovinu. Priprema dokumentacija za provedbu javne nabave za izbor osiguratelja. Surađuje sa drugim upravnim tijelima gradske uprave te sa predškolskim i školskim ustanovama.
U Odsjeku se obavljaju i poslovi nabave i izdavanja uredskog i drugog potrošnog materijala potrebnog za redovito funkcioniranje te brine o tehničkoj opremljenosti i ispravnosti opreme i inventara u gradskoj upravi.

Odsjek za DKT infrastrukturu

U Odsjeku za DTK infrastrukturu obavljaju se stručni i drugi poslovi izrade nacrta prijedloga ugovora o pravu služnosti, izrađuju dokumentacija DTK infrastrukture, provodi postupak prijavljivanja DTK infrastrukture u zakonom propisane evidencije, rješavaju tehnički problemi dokumentiranja DTK infrastrukture.

eNekretnine

Sukladno obvezi iz Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Služba za gospodarenje gradskom imovinom osigurava:

- pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine
- ažuriranje plana približnih vrijednosti u sustavu eNekretnine
- evaluaciju podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina
- pripremu pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina
- izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz sustava eNekretnine
- izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz sustava eNekretnine
- vođenje i izlučivanje zbirke isprava
- dostavu podataka za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva
- drugu stručnu i administrativno-tehničku podršku za potrebe procjeniteljskog povjerenstva Grada Splita.