Odsjek za kulturu

Odsjek za kulturu

Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu Grada Splita prati redovan rad gradskih ustanova u kulturi i ostvarivanje programske djelatnosti, kontrolira izvršenje proračuna u dijelu koji se odnosi na plaće i materijalne rashode, kao i realizaciju programskih aktivnosti ustanova, neprofitnih organizacija i pojedinaca. Redovito prati događanja iz oblasti kulture i umjetnosti, priprema akte, izrađuje stručne podloge za rješavanje i objašnjavanje određenih pojava u okviru područja rada te u svakodnevnim kontaktima daje stručna mišljenja, sukladno pozitivnim pravnim propisima, koji se tiču rada svih čimbenika u kulturi. Odsjek sudjeluje u rješavanju problema iz svoje nadležnosti, upućuje prijedloge za njihovo rješavanje te pruža sve tražene informacije i podatke Gradskom vijeću, Gradonačelniku, službama unutar Gradske uprave, korisnicima proračuna, predstavnicima medija i svim građanima