Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja

Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja sastoji se od dva Odsjeka...

Djelokrug rada

Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja sastoji se od dva Odsjeka

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove pruža stručnu pravnu pomoć drugim upravnim tijelima Grada Splita kod rješavanja pojedinačnih pravnih pitanja, sudjeluje u izradi nacrta akata, vrši kontrolu ispravnosti istih te pruža poslove pravnog savjetovanja i podrške po traženju drugih upravnih tijela Grada Splita. Obavlja poslove praćenja stanja, strukovnih normi i propisa iz područja nadležnosti Odsjeka, po potrebi sudjeluje u radu stručnih radnih grupa, sudjeluje u pripremi financijskih i drugih propisanih izvještaja. Zastupa Grad u upravnim postupcima pred nadležnim tijelima Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Odsjek za zaštitu imovine i prava

Odsjek za zaštitu imovine i prava, obavlja najsloženije poslove pravne zaštite i zastupanja Grada u parničnim ,izvan parničnim postupcima,pred općinskim,trgovačkim i upravnim sudom  ,te drugim državnim tijelima na području Republike Hrvatske . Pokreće i vodi u ime Grada Splita parnične, izvanparnične ,ovršne, upravne, predstečajne i stečajne postupke, izjavljuje pravne lijekove na sudske odluke,te predlaže rješenja u pravno složenim pitanjima. Prati izvršavanje zakona i pod zakonskih akata.