Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja

Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja sastoji se od dva Odsjeka...

Djelokrug rada

Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja sastoji se od dva Odsjeka

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove pruža stručnu pravnu pomoć drugim upravnim tijelima Grada Splita kod rješavanja pojedinačnih pravnih pitanja, sudjeluje u izradi nacrta akata, vrši kontrolu ispravnosti istih te pruža poslove pravnog savjetovanja i podrške po traženju drugih upravnih tijela Grada Splita. Obavlja poslove praćenja stanja, strukovnih normi i propisa iz područja nadležnosti Odsjeka, po potrebi sudjeluje u radu stručnih radnih grupa, sudjeluje u pripremi financijskih i drugih propisanih izvještaja. Zastupa Grad u upravnim postupcima pred nadležnim tijelima Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Odsjek za zaštitu imovine i prava

Odsjek za zaštitu imovine i prava, obavlja najsloženije poslove pravne zaštite i zastupanja Grada u parničnim ,izvan parničnim postupcima,pred općinskim,trgovačkim i upravnim sudom  ,te drugim državnim tijelima na području Republike Hrvatske . Pokreće i vodi u ime Grada Splita parnične, izvanparnične ,ovršne, upravne, predstečajne i stečajne postupke, izjavljuje pravne lijekove na sudske odluke,te predlaže rješenja u pravno složenim pitanjima. Prati izvršavanje zakona i pod zakonskih akata.

Pravni okvir

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19 – pročišćeni tekst)

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN br. 99/99, 29/02, 49/02 – pročišćeni tekst)

Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 – pročišćeni tekst)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 – pročišćeni tekst)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 – pročišćeni tekst)

Zakon o zemljišnim knjigama (NN br. 63/19)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18 – pročišćeni tekst)

Zakon o najmu stanova (NN br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20 – pročišćeni tekst)

Zakon o nasljeđivanju (NN br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 – pročišćeni tekst)

Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 – pročišćeni tekst)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)

Ovršni zakon (NN br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 – pročišćeni tekst)

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 – pročišćeni tekst)

Stečajni zakon (NN br. 71/15, 104/17 – pročišćeni tekst)

Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21)

Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21 – pročišćeni tekst)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19 – pročišćeni tekst)

Pomorski zakonik (NN br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o koncesijama (NN br. 69/17, 107/20 – pročišćeni tekst)

Kazneni zakon (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 – pročišćeni tekst)

Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 – pročišćeni tekst)

Zakon o sudskim pristojbama (NN br. 118/18)

Zakon o kaznenom postupku (NN br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19 – pročišćeni tekst)

Prekršajni zakon (NN br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 – pročišćeni tekst)

Zakon o sudovima (NN br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20 – pročišćeni tekst)

Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 – pročišćeni tekst)