Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

9. sjednica Gradskoga vijeća

9. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/10-01/5
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 16. veljače 2010. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

S V I M ANa temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  
 
23. veljače (utorak) 2010. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

9.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I   R E D

 

 

 

 

 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana kompleksa obiteljskih kuća uz Široki put na Visokoj u Splitu
4. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja prostora na jugozapadnom dijelu Dragovoda
5. Prijedlog odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i financiranju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima lokalnog značenja
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 2/96
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 10/95
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04, 2A/04, 6/05, 8/06, 21/07 i 35/08
9. Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita
10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
* prilog - životopisi mogu se pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
11. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 6/09 i 33/09
12. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru dva člana Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
13. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana školskog odbora OŠ "Meje"
* prilog životopis se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora OŠ "Meje"
* prilog životopis se može pogledati u Odjskeu za rad Gradskoga vijeća
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ "Pujanki"
* materijal se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
17. Prijedlog zaključka o stavljanju Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom redu na javnu raspravu
18. Izviješće o Integralnom projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva sa prijedlogom zaključka
* prilog Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO projekt) može se pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
19. Prijedlog zaključka o opredjeljenju za postupak sanacije kao tehnološki postupak radi realizacije Gradskog projekta "Karepovac" u Splitu
* prilog Odlagalište otpada "Karepovac" između izolacije i sanacije može se pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
20. Izviješće o radu gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj-prosinac 2009. godine
21. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti u Splitu
* prilog Zaključak o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti u Splitu, donesen na 30. sjednici Gradskoga vijeća od 15.10.2007.
22. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2010. godinu
23. Prijedlog Strateške karte buke Grada Splita

 

 

 

PREDSJEDNICA

 

 

Gradskoga vijeća   
Nevenka Bečić

 

Napomena:
1. U Stratešku kartu buke Grada Splita vijećnici mogu dobiti uvid u stručnim službama Gradskoga vijeća Grada Splita
2. Prijedlog rješenja pod točkom 12. dnevnog reda dostavit će se naknadno

Untitled

Archive