Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

8. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o stanju odlagališta otpada Karepovac - 19.2.2018.

8. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o stanju odlagališta otpada Karepovac - 19.2.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

 

KLASA: 023-01/18-01/04

URBROJ: 2181/01-09-02/01-18-1

Split, 12. veljače 2018. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                                                    S V I M A

           

           

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst ), sazivam za

 

19. veljače (ponedjeljak) 2018. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

8.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-

TEMATSKA RASPRAVA O STANJU ODLAGALIŠTA  OTPADA „KAREPOVAC“

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1.    Tematska rasprava o stanju odlagališta otpada „Karepovac“

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

Jure Šundov

 

U prilogu:

- Poziv za stručne sudionike na tematsku sjednicu o stanju odlagališta otpada "Karepovac"

 

 

 

Napomena:  

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, informiramo da je na osobni zahtjev sljedećim osobama osiguran uvid u rad Gradskoga vijeća:

1. Ružica Antić

2. Tihomir Barić

3. Petar Varvodić  

3. Vice Mihanović

 

 

 

 

Untitled

Archive