Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

6. sjednica Gradskoga vijeća

6. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/09-01/62
URBROJ: 2181/01-02-09-1
Split, 29. listopada 2009.


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

S V I M ANa temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  
 
5. studenoga (četvrtak) 2009. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

6.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I   R E D

 

 

 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2009. godinu
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita u 2009. godini
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2009. godinu
*prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 39/08 - Program javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2009. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2009. godinu
*prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 39/08 - Program javnih potreba u športu Grada Splita za 2009. godinu
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2009. godinu
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2009. godinu
*prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 42/08 - Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2009.
10. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2009. godinu
Opći dio - ukupno
A - račun prihoda i rashoda
Plan rashoda po razdjelima, glavama, programima, podprog. i projektima - posebni dio
Plan razvojnih programa za razdoblje 2009-2011. godine
Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2009. godinu

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna
*prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 40/08 - Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2009. godinu
12. Prijedlog Rješenja o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na VI. dimnjačarskom području Grada Splita
13. Nacrt prijedloga Rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost
14. Nacrt prijedloga Rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost
15. Nacrt prijedloga Rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost
16. Nacrt prijedloga Rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za film i medijsku djelatnost
* obrazloženje uz točke Dnevnog reda 13., 14., 15. i 16.
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća
18. Informacija u svezi HNK "Hajduk" š.d.d. Split
* materijal se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
19. Tematska rasprava u svezi Brodogradilišta Split

 


PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća   
Nevenka Bečić

Napomena:
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za pripremu, izradu te prijedlaganje programa rada Gradskoga vijeća i Zapisnik sa 5. sjednice biti će dostavljeni naknadno

 

Untitled

Archive