Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

4. sjednica Gradskoga vijeća

4. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/09-01/0040
URBROJ: 2181/01-02-09-1
Split, 27. srpnja 2009.


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

S V I M ANa temelju članka 93. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 33A/08 – pročišćeni tekst), sazivam za 
 
03. kolovoza (ponedjeljak) 2009. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

4.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I   R E D

 


1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2009. godinu, za razdoblje siječanj-lipanj 2009.
Realizacija plana prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2009-30.06.2009
Realizacija plana rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.2009-30.06.2009
Realizacija plana rashoda po razdjelima, glavama, programima, podprogramima i projektima-aktivnostima

4. Prijedlog rješenja o dodjeli šest koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Splita
5. Prijedlog rješenja o prodaji građevinskog zemljišta za formiranje građevinske parcele za izgradnju City centre One na području Brnik u Splitu
6. Informacija o izgradnji pristupne ceste novoj zgradi rodilišta KBC-a Split u skladu s nadležnostima Grada Splita
7. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za proračun i financije
8. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvit Mediterana" Split
- prilozi se mogu pogledati u Službi za prosvjetu i tehničku kulturu
 
9. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" Split
 - prilozi se mogu pogledati u Službi za prosvjetu i tehničku kulturu
10. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih u Splitu
- prilozi se mogu pogledati u Službi za kulturu i umjetnost

11. Davanje suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Grigor Vitez", Split
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vijeća u kulturi Grada Splita

    
PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća   
Tomislav Gojo
 

Napomena:
- Materijal za točku 5. dnevnoga reda bit će naknadno dostavljen
- Materijal za točku 7. dnevnoga reda bit će dostavljen na sjednici Gradskoga vijeća

Untitled

Archive