Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 9. travnja 2020. g.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

Na temelju članka 82. stavka 4. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

9. travnja (četvrtak)  2020. godine u 11,00 sati

33. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

e l e k t r o n s k i m    p u t e m  preko Cisco webex platforme

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štandova, štekata, pokretnih naprava i dr.
 3. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Splita
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sanaciji odlagališta „Karepovac“ u Splitu
 5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Obrtne tehničke škole i športskih sadržaja u Špinutu
 6. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu
 7. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2020. godinu
 8. Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2019. do 2021.
 9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Grada Splita za 2021. godinu
 10. Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Splita, II Revizija i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Splita, II Revizija
 11. Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara grada Splita u 2020. godini
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području grada Splita u 2019.
 13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o financiranju izgradnje dijela kolno-pješačke prometnice u sklopu UPU Dujmovača Smokovik – zapad između željezničkog koridora i ulice Zagorski put sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom i to prve i druge faze na građevnoj čestici oznake 1
 14. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova adaptacije i unutrašnjeg uređenja Stare gradske vijećnice Grada Splita
 15. Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje skloništa u miru za ublažavanje negativnog efekta koronavirusa (COVID-19) na gospodarstvo
 16. Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita za ublažavanje negativnog efekta koronavirusa (COVID-19) na gospodarstvo
 17. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta ugovora o nagodbi sa Brodosplit d.d.
 18. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Izvansudske nagodbe s društvom Ekran d.o.o.
 19. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9928/4 i na novoformiranoj čest.zem. 9928/9, obje K.O. Split
 20. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2332 Z.U. 5312 K.O. Split, 1. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), u naravi jednosoban stan u prizemlju, položen u zgradi anagrafske oznake Cosmijeva 3, Split
 21. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zem. 8770/1 Z.U. 5326 K.O. Split, u naravi kuća s dvorom anagrafske oznake Senjska 79, Split
 22. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2699 Z.U. 17995 K.O. Split, oznaka zemljišta: kuća, dvor, anagrafske oznake Kninska 21, Split
 23. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, suvlasničkog dijela 2/9 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) u naravi stana na II. katu površine 40,70 m2, položenog u zgradi označenoj kao čest.zgr. 1826 Z.U. 5692 K.O. Split, anagrafske oznake Dosud 8, Split
 24. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Marjan Split

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić

 

Napomena:

 1. Vijećnička pitanja možete postaviti putem e-maila: tea.tomic@split.hr; i ista će se smatrati da su postavljena na sjednici, te će te odgovore na iste dobiti sukladno Poslovniku
 2. Upute o načinu održavanja ove sjednice dobit ćete nakon održane generalne probe početkom tjedna

 

Untitled

Archive