Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 17. i 18. svibnja 2016. godine

33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 17. i 18. svibnja 2016. godine


 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
   Splitsko-dalmatinska županija
               GRAD SPLIT
           GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/16-01/09
URBROJ: 2181/01-09-02/01-16-1
Split,  10. svibnja 2016. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
s v i m a

  
  
   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 26/15), sazivam za


17. i 18. svibnja (utorak i srijeda) 2016. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
33. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 

   Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D


1.    Vijećnička pitanja i odgovori
       Odgovori na vijećnička pitanja sa 32. sjednice Gradskoga vijeća


2.    Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice i nastavka 32. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3.    Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2015. godinu

4.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenog građevinskog za 2015. godinu 
 
5.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

6.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi za 2015. godinu

7.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2015. godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2015. godinu
7.1. Godišnje izvješće o radu DV CVIT MEDITERANA SPLIT
7.2. Godišnje izvješće o radu DV GRIGOR VITEZ SPLIT
7.3. Godišnje izvješće o radu DV MARJAN SPLIT
7.4. Godišnje izvješće o radu DV RADOST SPLIT 

8.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2015. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split

9.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2015. godinu
      - Račun prihoda i rashoda - opći dio
      - Račun prihoda i rashoda - račun financiranja
      - Realizacija plana rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji 01.01.2015. - 31.12.2015.
      - Realizacija plana rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.
      - Realizacija plana rashoda po programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. 2015. - 31.12.2015. 
      - Financijski izvještaj Grada Splita za 2015. godinu
      - Financijski konsolidirani izvještaj za 2015. godinu - referentna stranica 
      - Financijski konsolidirani izvještaj za 2015.

 

10.  Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita

11.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita

12.  Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

13.  Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana područja Dobri u Splitu

14.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o autotaksi prijevozu

15.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

16.  Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava

17.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Izjave o HVIDRA d.o.o. Split

18.  Prijedlog odluke o ispravci Odluke o kupnji i prijenosu poslovnih udjela Trgovačkog društva „HVIDRA“  d.o.o. Split

19.  Prijedlog zaključka o ispravci Zaključka o objedinjavanju pružanja komunalnih usluga upravljanja javnim parkiralištima na području grada Splita

20.  Prijedlog odluke o osnivanju Muzeja Domovinskog rata u Splitu, javne ustanove u kulturi grada Splita

21.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju prometnice – dio nastavka Rooseveltove ulice sa pripadajućim instalacijama

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama označenim kao čest.zem. 9978/27 pov. 54 m2, čest.zem. 9978/28 pov. 130 m2 i čest.zem. 9978/24 pov. 1011 m2, sve k.o. Split 

 

23.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2728 Z.U. 2963 K.O. Split, u naravi peterosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Tončićeva 2

24.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2372/1 Z.U. 136 K.O. Split u naravi stan površine 68,66 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Obrov 10

 

25.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1968 Z.U. 5674 K.O. Split u naravi poslovni prostor površine 74,27 m2 na III. katu zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskog 1 

 

26.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita u 2015. godini 
 
27.  Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2016. godini 
 
28.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2015. godini 
 
29.  Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2016. godinu 
 
30.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Etnografskog muzeja Split 
 
31.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split 
 
32.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split 
 
33.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Galerije umjetnina u Splitu 
 
34.   Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u Splitu 
 
35.  Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen ploče u povodu 25. godišnjice osnutka Hrvatske ratne mornarice 
 
36.  Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika 72. bojni Vojne policije 
 
37.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i za  spomenike

38.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

39.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta 

40.  Informacija o realizaciji Ugovora o osnivanju prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu

41.  Izvješće osoba s invaliditetom (problemi i mjere za njihovo rješavanje)

 

42.  Izvješće o radu Savjeta mladih grada Splita u 2015. godini

43.  Informacija o stanju lokacije u obuhvatu DPU-a Trga hrvatske bratske zajednice

44.  Financijsko izvješće o ostvarenom programu rada Turističke zajednice grada Splita za 2015. godinu 

PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća
 
 
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur. 

DOPUNE 
DNEVNOGA REDA  

45. Prijedlog zaključka o izmjeni  Zaključka o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i priključaka na infrastrukturu za stanove iz Programa POS-a na lokacijama Kila 1 i Kila 3


46. Izvješće o izvršenju Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2015. godinu


47. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Split za financiranje radova na nadogradnji i rekonstrukciji glavne poslovne zgrade u Kopilici u Splitu


 
NAPOMENA:
- Uvid u elaborate za procjenu nekretnina uz toču 11. dnevnoga reda, vijećnici mogu izvršiti u Službi pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore

Untitled

Archive