Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

32. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 22. ožujka 2016. godine

32. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 22. ožujka 2016. godine

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

   Splitsko-dalmatinska županija

               GRAD SPLIT

           GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/16-01/05

URBROJ: 2181/01-02-16-1

Split,  15. ožujka  2016. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

s v i m a -

 

 

Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za

 

22. ožujka (utorak) 2016. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

32. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori
Odgovori na vijećnička pitanja sa 31. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2.    Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice i nastavka 31. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.     Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra od hotela „Ambasador“ do lučice „Matejuška“

4.    Prijedlog odluke o mjesnoj samoupravi

5.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo

6.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja za južni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo

7.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Svačićeve ulice u Splitu

   

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

 

9. Prijedlog  zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu

 

10.Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita

 

11. Prijedlog zaključka o problematici poslovanja Trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split

 

12. Prijedlog zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između "A-COSMOS" d.d. Ljubljana (Slovenija) i "PROMET" d.o.o. Split

 

13. Prijedlog zaključka o objedinjavanju pružanja komunalnih usluga upravljanja javnim parkiralištima na području Grada Splita 

- Prilog studiji ocjene opravdanosti objedinjavanja pružanja usluga parkiranja (prometa u mirovanju) u gradu Splitu

 

14.    Prijedlog odluke o kupnji i prijenosu poslovnih udjela Trgovačkog društva „HVIDRA“ d.o.o. Split

      - Procjena vrijednosti Društva - u uvjetima produženja i u uvjetima neproduženja ugovora sa Gradom Splitom


15. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.

16. Prijedlog zaključka o usvajanju Strateške karte buke Grada Splita s ocjenskom godinom 2011.
- Strateška karta buke Grada Splita s ocjenskom godinom 2011.

      

17. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2015.

18.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o pravu korištenja javnih površina i elektroničko-komunikacijske infrastrukture i povezane opreme između Grada Splita i „VIP net“ d.o.o. Zagreb i Ugovora o služnosti zemljišta radi korištenja i održavanje elektroničko-komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme između Grada Splita i HT d.d. Zagreb

 

19. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima naknade za razvoj (0,50 kn/m3 vode) na području Grada Splita u razdoblju od 2013. do 2015. godine

20. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2016. godinu

21. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno-stambene građevine na području Gripe uz Vukovarsku

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9978/40 (kat. čest. zem.3182/2) pov. 39 m2, K.O. Split

23.   Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2671/2 Z.U. 2220 K.O. Split Split, u naravi stan površine 135,76 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Obala kneza Branimira 1

 

24.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2627 Z.U. 2302 K.O. Split, u naravi stan površine 132,75 m2 na III. katu zgrade u Splitu na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 10

 

25. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9555/4 Z.U. 12816 Z.U. 12816 K.O. Split u naravi 135/266 dijela od dvanaest soba sa sporednim prostorijama površine 266,28 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Kralja Zvonimira 14

26. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Grada Splita za 2015. godinu
26.1. Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Splita za životno djelo - prim.mr.sc. Anti Tukiću, dr.med.
26.2. Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Splita za životno djelo - prof.dr.sc. Izetu Hozi
26.3. Prijedlog za dodjelu osobne nagrade Grada Splita - Danijeli Jelić
26.4. Prijedlog za dodjelu osobne nagrade Grada Splita - mr.sc. Jošku Kaliliću, dr.med.spec.
26.5. Prijedlog za dodjelu skupne nagrade Grada Splita - Hrvatskoj ratnoj mornarici
26.6. Prijedlog za dodjelu skupne nagrade Grada Splita - Udruzi za osobe sa cerebralnom paralizom "Srce" Split

27.   Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća Radne grupe za donošenje prijedloga akata iz područja mjesne samouprave Grada Splita

28. Prijedlog zaključka o davanju potpore Gradu Vukovaru za projekt obnove Vukovarskog vodotornja - simbol hrvatskog zajedništva

 

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

 

 

 

PRIJEDLOZI

DOPUNE DNEVNOGA REDA:

 

29.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom "Marjan" i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

30. Izviješće o tijeku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

31. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen ploče Specijalnoj jedinici policije "BATT" Split u Splitu

32. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen ploče Luki Vranješu poginulom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata

33. Prijedlog rješenja o određivanju imena Sportsko rekreacijskom centru na području Gradskog kotara Sirobuja

 


Untitled

Archive