Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava u u svezi požara na području Grada Splita - 01. kolovoza 2017. godine

3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava u u svezi požara na području Grada Splita - 01. kolovoza 2017. godine

KLASA: 023-01/17-01/09

URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-3

Split, 28. srpnja 2017. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

-       S V I M A –

 

 

Na temelju članka 84. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za


 

01. kolovoza (utorak) 2017. godine sa početkom u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17/II u Splitu

 

3. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

TEMATSKA RASPRAVA U SVEZI POŽARA NA PODRUČJU GRADA SPLITA

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.  Izvješće sudionika u gašenju požara

2.  Usmena informacija u svezi ostvarivanja prava na naknadu štete fizičkih i pravnih osoba pogođenih požarom na području Grada Splita

3.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu (predlaže se prvo čitanje)

 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

 

Jure Šundov

Untitled

Archive