Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. studenoga 2019.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/19-01/27

URBROJ: 2181/01-09-01/6-19-1

Split, 5. studenoga 2019. godine

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A-

                     Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za

12. studenoga (utorak) 2019. godine u 9,00 sati

28. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
 2. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 3. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Splita
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. g. s projekcijom za 2020. i 2021.
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2019. godinu
 9. Prijedlog izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2019. godinu
 10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2019. godinu
 11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 12. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2019. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split - Solin“
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovoru o pravu korištenja javnih površina i elektroničko –komunikacijske infrastrukture i povezane opreme između Grada Splita i A1 Hrvatska
 16. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka revizije Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače
 17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta i premještanja nepropisno parkiranih vozila trgovačkom društvu „Split parking“ d.o.o. Split
 18. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Splita
 19. Prijedlog zaključka o prijenosu poslovnih udjela u društvu UNIST Tehnološki park d.o.o. te dokapitalizaciji društva
 20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini oznake čest.zem. 9940/13 pov. 81 m2, K.O. Split
 21. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 1112 upisane u Z.U. 11201 K.O. Split, suvlasnički dio: 6456/14400 i nekretnine označene kao čest.zem. 9158 upisane u Z.U. 11402 K.O. Split K.O. Split, suvlasnički dio: 4000/4800, anagrafske oznake Kliška 13, Split
 22. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2418/1 upisane u Z.U. 2716 K.O. Split, ZK tijelo II – 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), anagrafske oznake Priora Petra 11, Split
 23. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2328 upisane u Z.U. 10026 K.O. Split, oznaka zemljišta: kuća, dvor, anagrafske oznake Cosmijeva 5, Split
 24. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2426/1 upisane u Z.U. 10684 K.O. Split, suvlasnički dio: 9/18 i nekretnine označene kao čest.zgr. 2426/2 upisne u Z.U. 4412 K.O. Split, suvlasnički dio: 23/36, anagrafske oznake Martinski prilaz 5, Split
 25. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2668 upisne u Z.U. 4016 K.O. Split, 5. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5), anagrafske oznake Matošićeva 4, Split
 26. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2671/2 upisane u Z.U. 2220 K.O. Split, 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), anagrafske oznake Obala kneza Branimira 1, Split
 27. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra: nekretnine označene kao čest.zgr. 1134/5 upisane u Z.U. 993 K.O. Split, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), anagrafske oznake Livanjska 20, Split
 28. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 3231/1 upisane u Z.U. 5318 K.O. Split, 1. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), anagrafske oznake Livanjska 1, Split
 29. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 34. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 35. Izvješće u svezi pravnih odnosa na zemljištu u obuhvatu projekta „Small Mall“
   

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

Igor Stanišić

 

 

 • Materijali za točke od 30. do 35. dnevnoga reda biti će dostavljeni naknadno

 

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

 

Untitled

Archive