Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

28. sjednica Gradskoga vijeća

28. sjednica Gradskoga vijeća

27.02.2012. - 28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

     Splitsko-dalmatinska županija

     GRAD SPLIT

 

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/12-01/8

URBROJ: 2181/01-02-12-1

Split, 14. veljače 2012. godine
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                                            

           

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 

27. veljače (ponedjeljak) 2012. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

28. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.       Vijećnička pitanja i odgovori

 

2.       Zapisnika 27. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.       Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ica Gradskog vijeća Grada Splita u 2012. godini

  ODLUKA

 

4.      Prijedlog izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima gradske uprave Grada

ODLUKA

 

 

5.      Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA

 

6.      Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21

ZAKLJUČAK

 

7.      Prijedlog odluke o donošenju  Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

  ODLUKA

 

8.      Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata pojedinačnog zahvata P 26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)

ODLUKA  

 

9.      Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za dio obuhvata pojedinačnog zahvata P 26 – južno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

  ODLUKA

 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za dio obuhvata pojedinačnog zahvata P 26 – sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

  ODLUKA

 

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela područja Kila sjeveroistočno od TS Vrboran (Pojedinačni zahvat P23A )

ODLUKA

 

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u cestovnom prometu

 

13. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom na području grada Splita

 

14. Prijedlog odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u toplinarskim sustavima grada Splita, te organiziranju iste energetske djelatnosti u narednom razdoblju

 

15. Prijedlog odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava

 

16. Prijedlog plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu

 

17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split

 

18. Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Splita

 

19. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra od Hotela ex Ambasador  do Lučice „Matejuška“

 

20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaduženje Vodovodu i kanalizaciji– Eko Kaštelanski zaljev

 

21. Prijedlog zaključka o poništenju Javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta na lokaciji jugoistočno uz križanje ulica Domovinskog rata i Dubrovačke ulice, sveukupne površine  1980 m2

 

22. Prijedlog  rješenja  o odricanju   prava  prvokupa  peterosobnog stana  položenog  na III.Katu zgrade  u Splitu, Ban Mladenova 17,  sagrađene na čest. zgr. 929/1  Z.U. 908 K.O. Split

 

23. Prijedlog Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, čest. zgr. 2153, 2155, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, Z.U. 1803, poduložak 3, Bosanska 4

 

24. Prijedlog Rješenja o odricanju od prava prvokupa za prodaju nekretnina u Splitu, na adresi Meštrovićevo šetalište  7

 

25. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja i imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Split

 

26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice D.V. „Grigor Vitez“

 

27. Prijedlog dopune Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području  Grada Splita

 

28. Prijedloga rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita

 

29. Prijedloga rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita

 

30. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2012. Godinu

 

31. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Splita i K.K. Split o potpori
-         subvenciji za aktivnosti kluba u razdoblju 2012.-2015. godine

 

32. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Splita kao domaćina i suorganizatora Svjetskog seniorskog teakwondo prvenstva u 2013. godini

 

33. Informacija o procesima realizacije sanacije odlagališta otpada "Karepovac" Split, tijekom 2010. godine i 2011. godine

 

34.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju zdravstvenog centra s pratećim sadržajima i dijela Rooseweltove ulice u Splitu

 

35. Davanje prethodne suglasnosti na statute Osnovnih škola:

35/1. OŠ Bol

35/2. OŠ Brda        

35/3. OŠ Dobri

35/4. OŠ Kamen-Šine         

35/5. OŠ Kman-Kocunar

35/6. OŠManuš

35/7. OŠ Marjan

35/8. OŠ Meje

35/9. OŠ Mertojak

35/10.OŠ Plokite

35/11.OŠ Pojišan

35/12.OŠ Ravne Njive

35/13.OŠ Trstenik

35/14.OŠ Slatine        

35/15.OŠ Skalice

35/16.OŠ Srinjine

35/17.OŠ Spinut

35/18.OŠ Visoka

35/19. OŠ Žrnovnica

 

 

 

36. Prijedlog rješenja o imenovanju Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

 

37. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Školskog odbora O.Š. „Plokite“

 

38. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Plokite“

 

39.Prijedlog rješenja o razrješenju  člana Komisije za suradnju s mladima Grada Splita

 

40. Prijedlog rješenja o imenovanju  člana Komisije za suradnju s mladima Grada Splita

 

 

 

 

NAPOMENA: Materijali za točke:16; 31; 32; 36; 37; 38; 39 i 40. biti će naknadno dostavljeni

 

 

PREDSJEDNICA 

Gradskoga vijeća

 

 

Nevenka Bečić

Untitled

Archive