Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - 1. listopada 2019.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr


 

 


  
  
  
 
KLASA: 023-01/19-01/24
URBROJ: 2181/01-09-01/6-19-1
Split, 24. rujna 2019. godine

  
 
VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- S V I M A-

            
Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za 

01. listopada (utorak) 2019. godine u 9,00 sati

27. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 
  

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
   
 2. Usvajanje zapisnika sa 25. i 26. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
   
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita
   
 4. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vukovara i Grada Splita
   
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita
   
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ Split
   
 7. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I.-VI 2019. godinu
   
 8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“
   
 9. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2326/2 upisane u Z.U. 16286 K.O. Split, koja u naravi predstavlja stan na III. (trećem) katu zgrade, anagrafske oznake Poljana Stare gimnazije 1, Split
   
 10. Prijedlog Zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 4438 upisane u Z.U. 22859 K.O. Split i nekretnina označena  kao čest.zem. 9136/2 upisana u Z.U. 4779. zk tijelo III K.O. Split, anagrafske oznake Kralja Tomislava 9, Split
   
 11. Prijedlog Zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zgr. 2656/1 upisane u Z.U. 17038 K.O. Split, 7. suvlasnički dio s neodređenim omjerom, koja u naravi predstavlja stan na IV. (četvrtom) katu zgrade, anagrafske oznake Obala Hrvatskog narodnog preporoda 6, Split
   
 12. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini oznake čest.zem. 10001/49 pov. 5 m2, K.O. Split
   
 13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole „Gripe“ Split
   
 14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
   
 15. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja trgovačkom društvu Split parking d.o.o. Split za provedbu Projekta izgradnje javnih parkirališta (javnih garaža) na području Grada Splita
   
 16. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja trgovačkom društvu Split parking d.o.o. Split za provedbu sanacije garaža na području Grada Splita
   
 17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o međusobnim  odnosima i obvezama vezano za pripremu i organizaciju 35. Europskog vaterpolskog prvenstva za muškarce i žene Split 2022.

Untitled

Archive