Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

24. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – 29. srpnja 2019.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

 

KLASA: 023-01/19-01/19

URBROJ: 2181/01-09-01/1-19-1

Split, 22. srpnja 2019. godine

  
 
VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- S V I M A-
           
 
            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za
 
29. srpnja (ponedjeljak) 2019. godine održat će se
nakon završetka 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
24. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D
 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
 

2. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita
 

4. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac  

5. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
 

6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita
 

7. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao: čest.zem. 8270/3, upisana u Z.U. 18682 K.O. Split, čest.zem. 8270/1 upisana u Z.U. 21499 K.O. Split i čest.zem. 10232/4 upisana u Z.U. 14224 K.O. Split
 

8. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu označenom kao novoformirana  čest.zem. 9978/43 K.O. Split
 

9. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u obuhvatu građevinske čestice M-19-2 na predjelu Žnjan
 

10. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9940/7 (katastarske oznake čest.zem. 13885/1) K.O. Split
 

11. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao novoformiranoj čest.zem. 9928/18 pov. 99 m2 (nastala od osnovne čest.zem. 9928/2) K.O. Split
 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu s izvješćima o radu ustanova u kulturi
 

13. Izvješće o izvršenju Programa i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2018. godinu
 

14. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split u 2018. godini
 

15. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split u 2018. godini
 

16. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split u 2018. godini
 

17. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split u 2018. godini
 

18. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split
 

19. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Stano-uprava“ d.o.o. Split

20. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Split parking“ d.o.o. Split

21. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Spalatum“ D.M.C. d.o.o. Split u 2018. godini
 
22. Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o. Split u 2018. godini

23. Godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split u 2018. godini

24. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta sudske nagodbe – Autokamp Stobreč

25. Prijedlog zaključka o dodjeli na upravljanje i korištenje dijela prostora poslovnog kompleksa „Bačvice“ trgovačkom društvu Splitska obala d.o.o. Split

26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Općine Podstrana o povjeravanju djelatnosti uklanjanja nepropisano zaustavljenih i parkiranih vozila trgovačkom društvu Split parking d.o.o.

27. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u gradu Splitu

28. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika Vladimiru Vukoviću – Vati

29. Prijedlog rješenja o određivanju imena Športsko-rekreacijskom centru na području Gradskog kotara Neslanovac

30. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ravne njive – Neslanovac Split

Untitled

Archive