Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

22. sjednica Gradskoga vijeća

22. sjednica Gradskoga vijeća - 08. srpnja 2011.

KLASA:023-01/11-01/18
URBROJ:2181/01-02-11-1
Split, 01. srpnja 2011. godine


Viječnicima gradskog Vijeća Grada Splita - S V I M A


Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 8. srpnja (petak) 2011. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


22. Sjednica gradskog Vijeća


Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

1.       Vijećnička pitanja i odgovori

2.       Usvajanje zapisnika 20. i  21. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.       Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Odluke  o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Šine – Vidovac

 

4.      Prijedlog rješenja o davanju koncesije za organizirano autobusno turističko razgledavanja Grada Splita za dva autobusa 

 

5.      Prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

 

6.      Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima

 

7.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita

 

8.      Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2010. godinu

 

9.      Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 

10.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
 

11.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2010. godini s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju

 

12.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju u 2010. godini

 

13.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2010. godini s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture

 

14.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2010. godini s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

 

15.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnoga programa Grada Splita za 2010. godinu

 

16.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2010. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“

 

17.  Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnih trgovačkih društava i društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2010. godini

 

18.  Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg  izvješća o poslovanju Trgovačkog društva „Regionalna veletržnica Split“ d.d. u 2010. godini

 

19.  Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg  izvješća o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska razvojna agencija“ d.o.o. u 2010. godini

 

20.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2010. godinu

 

21.  Prijedlog rješenja o davanju koncesije za uklanjanje uginulih životinja sa javno  prometnim površinama

 

22.  Prijedlog Zaključka o prenamjeni dijela sredstava za izgradnju vodoopskrbe odvodnje Grada Splita u okviru Projekta Eko-Kaštelanski zaljev

 

23.  Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

 

24.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu, Ispod Ure 3

 

25.  Prijedloga Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stanove u Splitu, Julija Nepota 1

 

26.  Prijedlog  Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Mihovilova širina 3

 

27.  Prijedlog  Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Obala hrvatskog narodnog preporoda 8

 

28.  Prijedlog  Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Buvinina 1-treći kat

 

29.  Prijedlog Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Buvinina 1- drugi kat 

 

30.  Prijedlog Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Poljana Grgura Ninskog 1

 

31.  Prijedlog  Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Obala kneza Branimira 10

 

32.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Marka Marulića“

 

33.  Prijedlog zaključka o izboru v.d. ravnatelja  D.V. „Marjan“

 

34.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Split

 

35.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana  Vijeća u kulturi Grada Splita za muzejsko – galerijsku i likovnu djelatnost

 

36.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća u kulturi Grada Splita za kazališnu i glazbeno - scensku djelatnost

 

37.  Prijedlog rješenja za razrješenje člana školskog odbora O.Š „Plokite“

 

38.  Prijedlog rješenja za imenovanje člana školskog odbora O.Š „Plokite“

 

39.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvornog učilišta Split

 

40.  Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti

 

41.  Prijedlog zaključka o usvajanju Financijskog izvješća o realizaciji Kupa kopntinenata u atletici

 

42.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove upravnih tijela i nadzornih odbora u kojima Grad Split ima dionice ili udjele

 

43.  Informacija u svezi isplate 500,00 kuna nezaposlenima

 

 

 

Predsjednica g radskoga Vijeća
Nevenka Bečić


Napomena: Zbog obimnosti materijala –točka 22. dnevnoga reda Procjena ugroženosti stanovništva,materijalnih i   kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća uvid u isti može se napraviti u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća Ureda gradonačelnika dok se vijećnicima dostavlja CD

 

Na znanje : Odgovor Vlade RH u svezi zahtjeva Grada Splita za participiranje u realizaciji značajnih gradskih projekata

Untitled

Archive