Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

21. sjednica Gradskoga vijeća - 21.04.20110

21. sjednica Gradskoga vijeća - 21.04.20110

 

KLASA: 023-01/11-01/16
URBROJ: 2181/01-02-11-1
Split,  14. travnja 2011. godine

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada  Splita', broj 17/09), sazivam za 21. travnja  (četvrtak) 2011. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 21. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

 

 

  1) Vijećnička pitanja i odgovori

  2) Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 

  3) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita

  4) Prijedlog odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Split ima dionice ili udjele 

  5) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskoga vijeća Grada Splita u 2011. godini 

  6) Prijedlog odluke o komunalnom redu

  7) Prijedlog odluke o donošenju plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Splitu za 2011. godinu 

  8) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage PUP-a stambene jedinice Visoka u Splitu 

  9) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente 

10) Prijedlog smjernica za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita u 2011.godini 

11) Prijedlog rješenja o povjeravanju komunalnih poslova prigodnog kićenja javnih površina  Grada Splita za praznike, blagdane i pučke fešte za razdoblje od četiri godine 

12) Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Trg Republike 2 

13) Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Trg braće Radića 5 

14) Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 12 

15) Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa dva poslovna prostora Trg Gaje Bulata 6 

16) Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa čest. zem. 8186/1 K.O. Split predjel Meje 

17) Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za zemljište čest.zem. 7399/39/316 k.o. Split, predjel Marjan 

18) Prijedloga rješenja o odricanju od prava prvokupa poslovnog prostora Šubićeva 7 u Splitu 

19) Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina položenih na trasi prometnice JP7 ( DPU priobalnog područja Trstenik – Radoševac) u Splitu 

20) Prijedlog zaključka o kupnji zemljišta za izgradnju Stonske i Žnjanske B-2 ulice u Splitu 

21) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pomorskog muzeja Split 

22) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovnog muzeja i Zoološkog vrta Split 

23)Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta lutaka Split  

24) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Splita Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova 

25) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan

26) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana  Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita

27) Prijedlog rješenja o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju člana  Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita

28) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o  imenovanju  članova Stožera zaštite i spašavanja  na području Grada Splita

29) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

30) Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

31) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za popise birača

32) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Povjerenstva za popise birača

33) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Splita

34) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Splita

35) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

36) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora OŠ POJIŠAN Split

37) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ POJIŠAN Split

38) Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora Gradskog vijeća za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

39) Prijedlog Rješenja o imenovanju intendanta HNK Split

40)Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ „BLATINE – ŠKRAPE“ Split  

41) Prijedlog Rješenja o odobrenju postavljanja spomenika Fabijanu Kaliterni 

42) Prijedlog Rješenja o odobrenju postavljanju spomenika Mihovilu Pavlinoviću 

43) Prijedlog Rješenja o odobrenju postavljanja spomen ploče IV. Brigadi

44) Prijedlog Rješenja o odobrenju premještanja spomenika Josipu Hatzeu

 

PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća

  Nevenka Bečić

NAPOMENA: Materijali za točke od 29. do 38.  i 43. i 44. dnevnoga reda bit će naknadno dostavljene

Untitled

Archive