Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 2. 10. 2014.

17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 2. 10. 2014.


KLASA: 023-01/14-01/00032
URBROJ: 2181/01-02-01-14-1
Split, 25. rujna  2014. godine  

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
-       s v i m a –            

      Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za 


02. listopada (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati


u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


17. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

   Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
2.    Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3.    Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotareva Grada Splita
4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača
5.    Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
7.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
8.    Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim kotarevima Grada Splita
9.    Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u 2015. I 2016. godine za realizaciju EU projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin“
10.  Prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Panex d.o.o. i Dragom Verajom na trasi Puta iza Nove bolnice
11.  Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava plodouživanja na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu
12.  Prijedlog zaključka o novoj lokaciji Zoološkog vrta i azila za životinje u Split
13.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9940/33 površine 200 m2 K.O. Split, na predjelu Ulice broj 4 (DPU JI od raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu)
14.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 10159/10 i novoformiranoj čest.zem. 10159/11 (nastale od osnovne čest.zem. 10159/3), obje K.O. Split na predjelu Trstenik u Splitu
15.  Prijedlog zaključka o kupnji 3617/4 pov. 604 m2, 3617/5 pov. 123 m2 i 3617/6 pov. 3 m2, sve K.O. Split
16.  Prijedlog zaključka o kupnji 13/16 dijela čest.zem. 3629/1 u površini od 481,81 m2 i 13/16 dijela čest.zem. 3629/2 u površini od 536/25 m2, sve K.O. Split
17.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/3 od 1/2 suvlasničkog dijela čest.zem. 9381/1 Z.U. 4752 K.O. Split, u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu
18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 67/95 dijela čest.zgr. 234, 235 i 236 Z.U. 2874 K.O. Split, u naravi stan površine 66,62 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Plinarska 21
19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3140 Z.U. 5152 K.O. Split, u naravi trosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 13
20.  Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Splita
21.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
22.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
23.  Prijedlog rješenja o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu
24.  Prijedlog rješenja o razrješenju članice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split
25.  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split
26.  Davanje suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2015. godinu
27.  Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita
28.  Informacija o statusu pripreme izgradnje Osnovne škole i trodjelne školske športske dvorane na Pazdigradu


 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Gradskoga vijeća


Igor Mladinić

PRIJEDLOG DOPUNA DNEVNOG REDA:

29. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10001/9, 10001/38 i novoformiranje čest.zem. 10001/46, 10001/47 i 10001/48 (nastale od osnovne čest.zem. 10001/46), sve K.O. Split, na predjelu Brnik
30. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije o rješavanju imovinskopravnih odnosa na Trgu hrvatske bratske zajednice između Grada Splita i Ugrina Edvarda
31. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split
32. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Gradskog kazališta mladih Split
  
 
 

Untitled

Archive