Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. studenog 2018. godine

16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. studenog 2018. godine


NAPOMENA: Materijali za dnevni red mogu se pregledati na linku  e-sjednice
KLASA: 023-01/18-01/26
URBROJ: 2181/01-09-01/6-18-1
Split, 23. studenoga 2018. godine 
 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- S V I M A-             Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za

 

30. studenoga (petak) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
16. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći 


D N E V N I   R E D

 

1.  Vijećnička pitanja i odgovori

2.  Usvajanje zapisnika sa  15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

4.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

5.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

6.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

7.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

8.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu

9.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. Godinu

11. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu  sa projekcijama za 2019. i 2020.

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2018. godinu

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita

14. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Splita

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita 2020.-2030.“

17. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2019. godini

18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora broj Z 238/18 o zakupu zemljišta između Grada Splita i HŽ Infrastruktura  d.o.o. Zagreb

19. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 95/29 pov. 230 m2 i 95/23 pov. 5 m2, obje K.O. Split

20. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 659/26, 659/45, 659/46, 659/47, 659/60, 659/61 i 659/62 u trasi Rooseweltove ulice u Split

21. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio, 48/192, čest.zgr. 1984, čest.zgr. 1983 ZU 129, anagrafske oznake Julija Nepota 3, Split

22. Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu popraćen financijskim planom

23. Davanje suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih Split

24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

25. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Splita

 


PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća 
   
Igor Stanišić 

  
 
Napomena:
-       Materijali za točke 24. i 25. dnevnoga reda biti će dostavljeni naknadno
 

Untitled

Archive