Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

16. sjednica Gradskoga vijeća

16. sjednica Gradskoga vijeća

KLASA: 023-01/10-01/38
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 16. rujna 2010. godine 
                                               VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                                                   S V I M A
             
Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 i 11/10), sazivam za
 
23. rujna (četvrtak)  2010. godine u 9.00 sati
 
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
16.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITAZa sjednicu predlažem sljedeći 
  
D N E V N I    R E D 
  
    1. Vijećnička pitanja i odgovori 
    2. Usvajanje zapisnika 12.,13. i 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
    3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine
        - Prihodi Proračuna 1.-6. 2010.
        - Rashodi Proračuna 1.-6. 2010.

    4.  Izviješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Splita za 2009. godinu- Nalaz državnog ureda za reviziju, Područni ured Split
    5. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Regionalna veletržnica“ d.d. Split za 2009. godinu
    6. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska razvojna agencija“ d.o.o. Split za 2009. godinu
    7. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska kupališta“ d.o.o. Split za 2009. godinu
    8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o visini spomeničke rente
    9. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita
    10. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita
    11. 
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana
    12.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u sustavu „Blatine“ u Splitu
    13. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju crkve i pastoralnog centra na predjelu Brda u Splitu označenog kao čest.zem. 4594/16 pov.1977 m2 K.O. Split
    14. Prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupnji zemljišta čest.zem. 234/12 i čest.zem. 234/4 obje K.O. Split u svrhu izgradnje prometnice Makarska ulica C-19 u Splitu
   15. Prijedlog rješenja o kupoprodaji nekretnina položenih na trasi Makarske ulice C-20, Primoštenske ulice C17 i kolno pješačke prometnice KP-11, sve na području Žnjana u Splitu
   16. Prijedlog rješenja o kupoprodaji čest. zem. 247/19 pov.324 m2, 247/4 pov. 120 m2 i 247/5 pov. 34 m2 K.O. Split- Vrsarska ulica dionica C9
   17. Informacija o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na području Grada Splita
   18. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. intedanta HNK-a Split
   19. Prijedlog rješenja o izboru Savjeta mladih Grada Splita
   20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje odnosa između korisnika usluga opskrbe toplinskom energijom u sustavu „Blatine“ Split i Trgovačkog društva HVIDR-a d.o.o. Split
   21. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita
   22. Prijedlog rješenja o imenovanje članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta
   23. 
Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća J.U. «Športski objekti»
   24. 
Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća J.U. «Športski objekti»   PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
Nevenka Bečić
 
 
 
 
 
NAPOMENA: Uz točku 17. dostavlja se dopunski materijal, a osnovni materijal je u materijalu 13. sjednice Gradskoga vijeća
 
Materijali za točke 2. i 18.-24. dnevnoga reda će se naknadno dostaviti
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled

Archive