Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

15. sjednica Gradskoga vijeća

11. sjednica Gradskoga vijeća

KLASA: 023-01/10-01/35
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 02. rujna  2010. godine

 

 VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
 S V I M A

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za
 
 
9. rujna (četvrtak)  2010. godine u 9.00 sati
 
 
u Vili Dalmacija u Splitu
 
15.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITAZa sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I    R E D 

1. Tematska rasprava o stanju u Ustanovi DES-Split 
  

  
  
  
  
  PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
 
Nevenka Bečić

Untitled

Archive