Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

Savjet mladih Grada Splita

 

> Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita


Dokumenti:

- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“,broj 41/14)


- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,broj 21/14)


- Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita, broj 32/15)


- Gradski program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017.-2020.


- Zaključak o davanju suglasnosti na Gradski program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017.-2020.


- Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017.


- Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017.


- Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kanditura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita (17. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita od 2. listopada 2014.g., 27. točka dnevnog reda)


- Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kanditura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita, broj 49/14)


- Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2016.


- Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2016.