Savjet mladih

Sastav i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita...

Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta mladih, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).

Savjet mladih Grada Splita ima devet članova i njihovih zamjenika koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita.

  1. Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
  2. Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
  3. Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
  4. Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
  5. Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
  6. Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
  7. Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
  8. Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
  9. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice

e-mail: savjetmladih@split.hr

Dokumenti savjeta mladih

DEFAULT (CONTENT)

Poziv na savjetovanje o Nacrtu Gradskog programa za mlade

Poziv na savjetovanje o Nacrtu Gradskog programa za mlade

Objavljen je Nacrt Gradskog programa za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine te Obrazac za online savjetovanje  koje traje od  5. listopada do  11. listopada u 16 sati.

2014_03_15_Banovina_01.jpg Poveznica na tekst Nacrta Gradskog programa za mlade Grada Splita kao i obrazac za savjetovanje je http://www.split.hr/Default.aspx?art=8355&sec=656

Poziva se zainteresirana javnost da primjedbe dostavlja isključivo putem objavljenog obrasca  izrađivaču Gradskog programa CEDRI Split na e-mail  ranko.milic@st.t-com.hr
 
Po završetku savjetovanja održat će se javna prezentacija svih primjedbi uz obrazloženje odbijenih, naravno ako ih bude, a prihvaćene će biti samo konstatirane.

Konačna verzija Gradskog programa će biti dostavljena Gradu Splitu 17.10. a ista mora biti usvojena na Gradskom vijeću do kraja ove godine.