Odbor Gradskog vijeća za statut, poslovnik i propise

Odbor Gradskog vijeća za statut, poslovnik i propise

Odbor za statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže statut Grada, poslovnik Gradskoga vijeća, te raspravlja  i predlaže donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća kojima se razrađuju odredbe statutarne i poslovničke naravi, utvrđuje i objavljuje pročišćeni tekst odluka Vijeća kada ga za to Vijeće ovlasti, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Gradskoga vijeća.
Na zahtjev predsjednika Gradskoga vijeća, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.

Odbor za statut, poslovnik i propise ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se biraju iz reda vijećnika.

1. Miranda Ivanišević Dvornik - predsjednica
2. Ante Vuković - zamjenik predsjednice
3. Nenad Uvodić - član
4. Ante Franić - član
5. Ivana Ljulj Cvitanić - članica
6. Ivana Relata - članica
7. Jakša Balov – član

Zapisnici sa sjednica Odbora