Mandatna komisija Gradskoga vijeća Grada Splita

Mandatna komisija Gradskoga vijeća Grada Splita

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava i dužnosti članova Vijeća.
Mandatna komisija ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskoga vijeća.

1. Viktor Zelić, predsjednik
2. Magdalena Matijević, članica
3. Davor Matijević, član
4. Domagoj Bajić, član
5. Igor Stanišić, član