Mandatna komisija Gradskoga vijeća Grada Splita

Mandatna komisija Gradskoga vijeća Grada Splita

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava i dužnosti članova Vijeća.
Mandatna komisija ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskoga vijeća.

1. Branka Ramljak, predsjednica
2. Ivica Grković, član
3. Luka Baričić, član
4. Igor Stanišić, član
5. Jakša Balov, član