Djelokrug i nadležnost Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave. Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika...

Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 31 člana.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

Dokumenti

DEFAULT (CONTENT)

40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 4. studenoga 2020. g.

NAPOMENA: Materijale za 40. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici: https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/20-01/18
URBROJ: 2181/01-09-01/6-20-1
Split, 04. studenog 2020. godine

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A -

Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

4. studenoga (srijeda)  2020. godine

40. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu
     
  2. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Split
     
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Split
     
  4. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić, v.r.