Djelokrug i nadležnost Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave. Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika...

Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 31 člana.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

Dokumenti

DEFAULT (CONTENT)

37. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. i 21. 09. 2020.

NAPOMENA: Materijale za 37. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/20-01/12
URBROJ: 2181/01-09-01/6-20-3
Split, 07. rujna 2020. godine

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A -

 

 

Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

 

 

14. rujna (ponedjeljak) i 21. rujna (ponedjeljak)  2020. godine s početkom u 09,00 sati

 

37. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
   
 2. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
   
 3. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita
   
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Gradskog kotara Spinut u Splitu
   
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ Split
   
 6. Prijedlog odluke o namjeni korištenja objekta „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu
   
 7. Prijedlog pravilnika o besplatnom smještaju roditelja/skrbnika/udomitelja djece na liječenju i rehabilitaciji u objektu „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu
   
 8. Prijedlog pravilnika o besplatnom smještaju bivših korisnika Dječjeg doma Maestral Split, odnosno mladih u dobi iznad 21 godine koji izlaze iz sustava socijalne skrbi u objektu „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu
   
 9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030. godine
   
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita 2020.-2030. godine“
   
 11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na provođenje Odluke o kreditnom zaduženju TD Parkovi i nasadi d.o.o. Split u Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb
   
 12. Prijedlog zaključka o davanju jamstva za ispunjenje Sporazuma o Sufinanciranju projekta natkrivanja otvorenog bazena Športskog društva „Jadran“ u Splitu u 2020. godini u obliku bankovne zadužnice Središnjem državnom uredu za šport
   
 13. Prijedlog Zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zem. 9555/4 Z.U. 12816 K.O. Split, 8. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), 12 (dvanaest) soba sa sporednim prostorijama na IX. (devetom) katu, u površini 267,00 m2, zgrade anagrafske oznake Kralja Zvonimira 14, Split
   
 14. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 755/2 Z.U. 710 K.O. Split, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), anagrafske oznake Bukovčeva 10, Split
   
 15. Prijedlog Zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2545 Z.U. 1810 K.O. Split, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), dućan ispod čest.zgr. 2545, u naravi poslovni prostor površine 16 m2, u prizemlju zgrade anagrafske oznake Mihovilova širina 13, Split
   
 16. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zem. 9747/23 Z.U. 10222 K.O. Split, 24. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24), u naravi stan na I. (prvom) katu zgrade anagrafske oznake Bijankinijeva 4, Split
   
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova održavanja javnih nužnika na području Grada Splita sa Trgovačkog društva „FACULET“ d.o.o. Split na Obrt za usluge „FACULET“, Žrnovnica
   
 18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita
   
 19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu označenom kao čest.zem. 9946/1, 9946/2, 9946/4, 9946/5, 9946/6, 9946/14, 9946/16, 9946/17, sve K.O. Split
   
 20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 10000/4 K.O. Split, površine 7 m2 (nastala od čest.zem. 10000/1 K.O. Split)
   
 21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9939/1 i na novoformiranoj čest.zem. 10402/54, obje K.O. Split
   
 22. Izvješće o stanju sigurnosti u Gradu Splitu
   
 23. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
   
 24. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
   
 25. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2020. godinu
   
 26. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 27. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 28. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2020. godinu
   
 29. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2020. godinu
   
 30. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 31. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 32. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2020. godinu
   
 33. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I. – VI. 2020.
   
 34. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
   
 35. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2019. godinu
   
 36. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2019. godinu
   
 37. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi s izvješćem o radu ustanova u kulturi u 2019. godini
   
 38. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2019. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split
   
 39. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2019. godini
   
 40. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Lovrinac“ d.o.o. u 2019. godini
   
 41. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. u 2019. godini
   
 42. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o. u 2019. godini
   
 43. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Split parking“ d.o.o. u 2019. godini
   
 44. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „SPALATUM D.M.C.“ d.o.o. turistička agencija u 2019. godini
   
 45. Godišnji izvještaj o poslovanju gradskog trgovačkog društva Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. Split u 2019. godini
   
 46. Godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split za 2019. godinu
   
 47. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. u 2019. godini
   
 48. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. u 2019. godini
   
 49. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. u 2019. godini
   
 50. Izvješće o uspostavi održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita za razdoblje listopad 2019. – siječanj 2020. godine, te za razdoblje veljača-lipanj 2020. godine 
   
 51. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
   
 52. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
   
 53. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu
   
 54. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Domovinskog rata Grada Splita
   
 55. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu
   
 56. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Socijalnog vijeća Grada Splita
   
 57. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Splita 
   
 58. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
   
 59. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
   
 60. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o potpori od strane Grada Splita između Grada Splita „Vodovoda i kanalizacije“ d.o.o. Split i Europske banke za obnovu i razvoj

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić

 

 

NAPOMENA:

 1. Materijali za točke 53., 56. i 57. biti će naknadno dostavljeni