Djelokrug i nadležnost Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave. Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika...

Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 35 članova.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

Dokumenti djelokruga i nadležnosti Gradskog vijeća

DEFAULT (CONTENT)

36. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. srpnja 2020. g.

NAPOMENA: Materijale za 36. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

 

Na temelju članka 82. stavka 4. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

 

16. srpnja (četvrtak) 2020. godine u 09,00 sati

36. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

u Vili Dalmaciji, Šetalište Ivana Meštrovića 43, Split

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
 2. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Gradskoga vijeća
 3. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju garažnih mjesta u Splitu, vlasništvo Republike Hrvatske, Broj: 1148/03-2019
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju, Broj: 314-03/2020, u svrhu rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Kamen- Šine
 5. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u K.O. Split- (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita, Broj: 315-03/2020
 6. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju nekretnine, Broj: 1146-03/2019, u naravi zgrada- hotel za samce
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac
 8. Prijedlog Zaključaka o usvajanju teksta Ugovora o davanju nekretnine na korištenje( na adresi Domovinskog rata 9) 
 9. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova sanacije pročelja zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Split
 10. Prijedlog Zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje višestambene građevine u Slatinama
 11. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje stambenog objekta 72- Radoševac u Splitu
 12. Prijedlog Zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje stambeno- poslovnog objekta „Žnjan 25“ u Splitu
 13. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje višestambene građevine Z.O.P. MAJA u gradskom kotaru Meje
 14. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na adresi Križeva 34 u Splitu
 15. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenju radova za uspostavljanje sustava video nadzora javnih površina
 16. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenju radova na stambenoj građevini na području Bačvica
 17. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na slobodnostojećoj stambenoj građevini na Žnjanu
 18. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje stambenog objekta Morska vila 6
 19. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj građevini anagrafske oznake Kaštelanova 9 u kotaru Bačvice
 20. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova uređenja vježbališta u Park-šumi Marjan
 21. Prijedlog Zaključaka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV. Dimnjačarskom području Grada Splita sa koncesionarom dimnjačarskim obrtom „ KOTAL- MONT“ iz Podstrane
 22. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Grada Splita za 2020. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Splita, II Revizija, i Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Splita, II Revizija
 24. Prijedlog Odluke o komunalnom redu, - drugo čitanje
 25. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štandova , štekata i pokretnih naprava na području Grada Splita, - drugo čitanje
 26. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, pokretnih naprava, štekata i opreme štekata na površinama javne namjene u vlasništvu Grada Splita – drugo čitanje
 27. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu postavljanju reklamnih predmeta na području Grada Splita - drugo čitanje
 28. Prijedlog Odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama na području stare gradske jezgre Grada Splita - drugo čitanje
 29. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
 30. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Srinjine
 31. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Lokve-Gripe“, Split
 32. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi grada Splita „Hrvatski dom“

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

Igor Stanišić

 

 

Napomena:

 • Sukladno članku 70. Poslovnika Gradskoga vijeće Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20) molim Vas da amandmane na prijedloge odluka iz područja komunalnog gospodarstva dostavite kako bi se predlagatelj mogao na vrijeme očitovati
 • Materijal za točku Ad 32. biti će naknadno dostavljen