Djelokrug i nadležnost Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave. Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika...

Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Splita ima 35 članova.

Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Splita i Poslovnikom o radu Gradskoga vijeća Grada Splita.

Nakon što nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove Gradskoga vijeća saziva se konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća bira se Mandatna komisija na prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.

Svaki izabrani vijećnik daje svečanu prisegu i potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje na čiji prijedlog ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća Gradsko vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika. Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, praćenje izvršavanja odluka i drugih akata, koordinaciju rješavanja pojedinih pitanja te izvršavanja određenih poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke, naputke, pravilnike, naredbe, rješenja, zaključke, preporuke, smjernice, rezolucije i deklaracije.

Temeljni akti za rad Gradskoga vijeća

Dokumenti djelokruga i nadležnosti Gradskog vijeća

DEFAULT (CONTENT)

35. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 4. svibnja 2020. g.

NAPOMENA: Materijale za 35. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

 

Na temelju članka 82. stavka 4. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

4. svibnja (ponedjeljak)  2020. godine u 11,00 sati

35. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

e l e k t r o n s k i m    p u t e m  preko Cisco webex platforme

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
   
 2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2019. godinu Jadranu Marinkoviću
   
 3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2019. Mariji Županović
   
 4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2019. godinu akademiku Jakši Fiamengo – posmrtno
   
 5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2019. godinu prof.dr.sc. Borbenu Uglešiću
   
 6. Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2019. godinu prof.dr.sc. Matku Marušiću
   
 7. Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2019. godinu Ivanu Gudelju
   
 8. Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2019. godinu Tomislavu Veršiću
   
 9. Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2019. godinu doc.dr.sc. Ireni Zakarija – Grković
   
 10. Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2019. godinu prof.dr.sc. Marku Trogrliću i prof.dr.sc. Stjepanu Matkoviću
   
 11. Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2019. godinu Kuglačkom klubu „Mertojak“
   
 12. Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2019. godinu Kulturno-umjetničkom društvu Jedinstvo – Split
   
 13. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita
   
 14. Prijedlog zaključka o smanjenju sredstava iz Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Splita za razdoblje od 1. svibnja do 31. srpnja 2020. godine

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

Igor Stanišić

 

Napomena:

 1. Vijećnička pitanja možete postaviti putem e-maila: tea.tomic@split.hr; i ista će se smatrati da su postavljena na sjednici, te će te odgovore na iste dobiti sukladno Poslovniku