Članak

NEWS
OldId: 745
18. lipnja 2009.

Školske športske dvorane

Izgradnja novih školskih športskih dvorana

Od 28 osnovnih škola na području grada Splita gotovo polovica škola djeluje već više desetljeća u neadekvatnim i nedostatnim uvjetima, glede odvijanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

DVORANA_MEJASI.jpgPri tome mislimo na nepostojanje školskih športskih dvorana, nužno potrebnih za realizaciju Planom i Programom definirane nastave TZK, kao i rada školskih športskih klubova. Kako je ideja o izgradnji desetak školskih športskih dvorana začeta prije više od pet godina, promijenile su se  tri Gradske uprave, odnosno čak četiri gradonačelnika, a navedeni projekt ipak ide dalje. Svaka je gradska vlast prepoznala potrebu izgradnje dvorana i postavila ga visoko na listi vlatitih ciljeva i obećanja datih građanima Splita. Ovakav pristup dao je i prve rezultate, pa su tako izgrađene dvorane pri osnovnim školama "Visoka" i "Trstenik, završena je ranije prekinuta izgradnja dvorane pri OŠ "Žrnovnica", a u 2008. završena je  najnovija  i najveća športska dvorana pri OŠ "Mejaši". U ovoj, tekućoj 2009. godini započeti su radovi na izgradnji dvorana osnovnih škola "Ravne Njive" i " Gripe", a istodobno su dobivene lokacijske dozvole i predani zahtjevi za potvrde glavnih projekata (ex građevinske dozvole) za športske dvorane osnovnih škola "Pujanke" i "Stobreč".Valja napomenuti da se već radi i na glavnim projektima ( lokacijske su dozvole već izdane) dvorana OŠ "Mertojak" i OŠ "Sućidar", te da će se po rješavanju manjih imovinsko - pravnih poslova, izdati preostala dokumentacija, pa će na taj način još četiri škole biti spremne za građenje toliko željenih športskih dvorana. Naravno da će u ovisnosti o osiguranim sredstvima u gradskom Proračunu biti planirana i dinamika izgradnje spomenutih objekata, ali barem će sva potrebna dokumentacija biti spremna i zgotovljena vrlo brzo.

Nakon izgradnje ovog "paketa" školskih športskih dvorana, preostat će samo još dvije splitske OŠ Srinjineosnovne škole kojima će se u što skorijoj budućnosti pokušati izgraditi dvorane,U školi a to su OŠ "Manuš" i OŠ "Srinjine". Kod ovih potonjih postoje manji problemi oko građevnih čestica potrebnih za izgradnju spomenutih objekata, ali ni to nisu nepremostive poteškoće. Sve ostale splitske osmoljetke imaju već od ranije svoje dvorane, ali će očigledno po izgradnji novih, i one doći na red za reniviranje, proširenje ili rekonstrukciju, te sigurno barem  za obnavljanješportske opreme unutar njih.