Članak

NEWS
OldId: 4817
24. veljače 2015.

Sažetak radnog sastanka Vijeća za prevenciju kriminaliteta od 17.02.2015.

Sažetak radnog sastanka Vijeća za prevenciju kriminaliteta od 17.02.2015.

Na radnom sastanku Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta održanom dana 17. veljače 2015. godine predstavnici FESB-a – Split, Lada Sartori i Marko Matijević  prezentirali su preventivni program „Sigurnost djece na internetu“, odnosno aplikaciju „Safety net“.

Aplikaciju su izradili studenti FESB-a besplatno, potaknuti pojavnosti rizika na društvenim mrežama s ciljem edukacije djece i savjetovanje roditelja. Sastoji se od 3 glavne stavke: kviza, edukativnog dijela i objedinjenog materijala.

Prvi dio je napravljena u obliku kviza prilagođenim djeci od 5. – 8. razreda osnovne škole, koji se sastoji od 20 pitanja s ograničenim vremenom rješavanja. Cilj aplikacije je motivirati djecu  da više puta riješe kviz s točnim odgovorima dok su druga dva dijela edukativni za djecu i roditelje sa svim potrebnim materijalima za učenje (društvene mreže, elektroničko zlostavljanje, e –pošta, zloćudni softeri).

Aplikacija je spremna za uporabu te po istom treba napraviti plan promocije i izradu info materijala te sa stručnim službama grada istu staviti na web stranice škola i animirati djecu i roditelje na korištenje.

Svi prisutni članovi Vijeća suglasni su jednoglasno da Grad Split financira daljnje promoviranje programa (promidžbeni dio, info leci i sl.). Ujedno, jednoglasno je odlučeno da će  Grad Split ovu aplikaciju predstaviti kao svoj projekt na 7. regionalnoj konferenciji Sigurnosti gradova SSIG 2015. u Varaždinu u ožujku ove godine.

Prihvaćen je i stav da se Grad Split prijavi na sudjelovanje na konferenciji s ciljem prezentiranja prakse rada te da se rezultati predstave javnosti s ciljem valoriziranja stvarnog učinka i vrijednosti svega što se poduzima.

Vijeću je prezentirana i realizacija aktivnosti iz druga dva projekta koja se vode:
- projekt video nadzora na javnim površinama u gradu Splitu i
- projekta Istraživanja o percepciji građana o stanju sigurnosti u gradu Splitu

Nad projektom  video nadzora na javnim površina u gradu Splitu, PU Splitsko – dalmatinske strogo vodi kontrolu nad realizacijom, izdala je Rješenje o lokacijama gdje će se postaviti video nadzor.  Ovo je prvi projekt u RH koji je u potpunosti usuglašen s Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama.

Što je tiče projekta Istraživanja o percepciji građana o stanju sigurnosti u gradu Splitu potpisan je Sporazum između Grada Splita i Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet – Split i istraživanje počinje početkom ožujka kvantitativnom metodom osobnog intervjuiranja na uzorku od 1000 ispitanika s područja grada Splita.

Članovi Vijeća informirani su o stanju sigurnosti u gradu Splitu po pokazateljima iz 2014. godine od predstavnika policije. Inače, u ime Grada članovima vijeća se uvodno obratio Drago Davidović i istaknuo opravdanu odsutnost gradonačelnika te iskazao punu potporu Grada projektima Vijeća.

Jedna od točaka dnevnog reda koja se odnosi na realizaciju aktivnosti u gradskim kotarevima je odgođena uz obrazloženje o objektivnim razlozima uvjetovanim organizacijom rada i izborima na GK uz posebno obrazloženje predstavnika grada.

Nazočni na sastanku su diskutirali i o drugim stvarima bitnim za rad Vijeća uz naglasak na pozitivnu praksu i dobre ideje te potrebu nastavka rada, a posebno u novom projektu sigurnosti na društvenim mrežama.
Posebno je naglašena potreba da Grad konačno prikupi na jednom mjestu podatke o preventivnim projektima koje se provode što je bio zaključak sa prošlog Vijeća, a još realiziran.