Članak

NEWS
19. siječnja 2022.

Pokrenuta izrada Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita

Grad Split je pokrenuo proces izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima u sklopu EU projekta „Palača života - grad mijena'', a koji će biti izrađen sukladno UNESCO-ovim smjernicama i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita izrađuje se kao dokument kojim se utvrđuju postavke budućeg upravljanja. Plan mora biti usuglašen s dokumentima višeg reda te usklađen s potrebama lokalnog stanovništva i lokalnog održivog razvoja, uspostavljajući održivu ravnotežu između javnog, privatnog i civilnog sektora. U usporedbi sa smjernicama UNESCO-a za izradu planova upravljanja, cjelokupan proces uključuje provedbu istraživanja kulturnih, prirodnih, ekonomskih i društvenih resursa, postizanje konsenzusa među različitim skupinama lokalnih dionika kroz primjenu participativnog pristupa u identifikaciji prostornih potreba te procjenu razine osjetljivosti i ranjivosti prostora na socioekonomske trendove i posljedice klimatskih promjena. Pri tom su, kako bi izrada Plana upravljanja poštovala participativan proces izrade, važne aktivnosti provođenja konzultacija, edukacija i radionica za lokalno stanovništvo i uključene dionike.

Početni je sastanak s Izrađivačem održan u ponedjeljak 17. siječnja, a uvodno je sastanak otvorio gradonačelnik Ivica Puljak. U svom je govoru istaknuo važnost Plana za budućnost, kako stare gradske jezgre i Dioklecijanove palače, tako i grada Splita u cjelini, te je naglasio potrebu za usklađivanjem potreba građana te potreba zaštite i valorizacije kulturne baštine. Posebno je istaknuo potrebu uključivanja građana u participativan proces izrade dokumenta kako bi dokument odgovorio na potrebe građana grada, posebice stanovnika povijesne jezgre. Radni tim Grada Splita predstavila je Radojka Tomašević, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, kao i sudionike Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske – Zrinku Radunić i Bruna Diklića; te UNESCO stručnjakinju i savjetnicu za kulturnu baštinu Katri Lisitzin ugovorenu od strane Grada Splita za savjetodavnu pomoć u procesu izrade Plana; a zatim je dr. sc. Ivana Katurić predstavila interdisciplinaran tim Izrađivača sastavljen od domaćih i međunarodnih stručnjaka aktivnih u različitim organizacijama. Voditelj tima stručnjaka je prof. dr. sc. Jukka Jokilehto, koji je u svom dosadašnjem radu sudjelovao u nizu planova upravljanja povijesnim urbanim cjelinama upisanima na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, a ujedno je sudjelovao i u postupku upisa brojnih urbanih cjelina na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. U izlaganju je naveo kako je sretan što ima priliku raditi na Planu upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita te kako vjeruje da će izrada plana iznjedriti kvalitetne rezultate jer je za njegovu izradu okupljen kvalitetan tim stručnjaka. Također je naveo kako je vrlo važno uskladiti potrebe svih uključenih dionika te uspostaviti efikasan sustav upravljanja. Prof. dr. sc. Snježana Perojević s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu naglasila je potrebu učinkovitog procesa rada i suradnje svih dionika.

Nakon predstavljanja uslijedio je razgovor o konceptu pripremne faze izrade te se diskutiralo o participativnom pristupu i uključivanju dionika u proces izrade.

EU projekt  „Palača života - grad mijena / Palace of Life – City of Changes“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 25,4 milijuna kuna, od čega su 18,2 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije.