Članak

NEWS
9. listopada 2019.

Održan 9. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split

Dana 09. listopada 2019. godine u zgradi gradske uprave Grada Splita održan je 9. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split te njihove zamjene.

Nakon uvodne riječi i pozdrava gradonačelnika Grada Splita te usvajanja predloženog dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Koordinacijskog vijeća, sudionici su nastavili s ostalim točkama dnevnog reda. U sklopu točke redefiniranja strateškog projekta „Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz“,  s alociranih 54.274.234,69 kuna bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam, savjetnik gradonačelnika za EU fondove, Krešimir Budiša, prisutnima je predstavio trenutni status strateškog projekta „Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz“ te naglasio kako zbog kompleksnosti pripreme projekta Grad Split neće biti u mogućnosti u cijelosti realizirati ovaj projekt u ovoj financijskoj perspektivi, ali kako se do kraja ove financijske perspektive planira izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije kako bi projekt bio spreman za sljedeće financijsko razdoblje. Stoga je kroz ovaj projekt predložio financiranje dijela aktivnosti projekta izgradnje centralnog objekta Tehnološkog parka Split, kao i promjenu naziva projekta u „Razvoj zone Dračevac – Tehnološki park Split“.

Na sastanku Koordinacijskog vijeća raspravljena je i jednoglasno usvojena odluka o realokaciji sredstava sa strateškog projekta „Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz“ u iznosu od 10 mil kn na otvoreni javni poziv KK.06.2.2.12 „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, čime se prvotna alokacija od 54 mil. kn s projekta „Razvoj zone Dračevac i nova garaža za javni prijevoz“ umanjuje za 10 mil. kn, dok se alokacija Brownfield grant sheme  povećava s 24 mil. kn na 34 mil. kn.

U sklopu objave ITU poziva iz Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014. – 2020., iz kojeg je Urbanoj aglomeraciji Split na raspolaganju bespovratnih 68,3 mil kn iz Europskog socijalnog fonda, od kojih 13.000.000,00 kn kroz izravnu dodjelu za projekt „Socijalna integracija u Urbanoj aglomeraciji Split“ unutar Specifičnog Cilja 9i1: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine, na sastanku je predstavljen projekt izravne dodjele kroz glavnu projektnu aktivnosti uspostave Centra za mlade Urbane aglomeracije Split od strane Radojke Tomašević, pročelnice Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita koja je također zamolila predstavnike gradova i općina Aglomeracije za službeni iskaz interesa o partnerstvu u projektu uz definiranje projektnog tima, aktivnosti, analizu stanja i potreba ranjivih skupina (s posebnim naglaskom na mlade i osobe s invaliditetom).

Na kraju devetog sastanka Koordinacijskog vijeća, a ususret novom financijskom razdoblju, gradonačelnik Grada Splita se osvrnuo na važnost kvalitetnog i ozbiljnog pristupa planiranju projekata, gdje se posebni naglasak stavlja na spremnost projekata. Svi predstavnici gradova i općina su pozvani na kvalitetno promišljanje o značajnim kapitalnim projektima i pripremi Teritorijalne razvojne strategije Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2021. – 2027., kao strateškog dokumenta za buduću financijsku perspektivu.