Članak

NEWS
2. prosinca 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu

GRAD SPLIT na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08 i 38/09, 153/09 i 143/12) i Zaključka o postupanjima po podnesenim zahtjevima radi otkupa zemljišta u svrhu formiranja jedinstvene građevinske parcele („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 50/2016) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Splita Klasa: 944-0/15-01/119, Urbroj: 2181/01-09-01/1-21-50 od 29.listopada.2021. godine, objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu