Članak

NEWS
20. travnja 2020.

Gradonačelnik donio Mjere privremene obustave izvršenja Proračuna za 2020.

Zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti kao posljedica epidemije bolesti COVID-19 koje su utjecale na smanjenje prihoda Proračuna Grada Splita, gradonačelnik Andro Krstulović Opara donio je danas Mjere privremene obustave izvršenja Proračuna za 2020. godinu, što znači da se obustavljaju svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave, kao niti postupci jednostavne nabave osim onih koji zadovoljavaju određene uvjete. Također se zabranjuje zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene kako u gradskim upravnim tijelima, tako i kod proračunskih korisnika.

Mjere privremene obustave Proračuna obuhvaćaju i provedbu dijela mjera koje je donio Financijsko-gospodarski savjetnički tim gradonačelnika, tako da se ovim, uz već donesene predložene mjere od strane Gradskog vijeća, nastavlja provedba predloženih mjera.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara zajedno s gradskim službama te proračunskim korisnicima primarno ima za cilj očuvati sve javne funkcije Grada Splita, koje su direktno ugrožene smanjenjem namjenskih prihoda, ali i nemogućnošću rada određenih službi i djelatnosti, a ovaj Zaključak je upravo na tragu navedenog – mjere racionalizacije, štednje i organizacije rada Grada Splita u novonastalim okolnostima.

Cilj Grada Splita je provedbom svih predloženih mjera, pa i ove privremene obustave, doći u situaciju da se ne odustaje od niti jedne gradske investicije, štoviše, da se značajno ubrza priprema i realizacija svih gradskih projekata, poglavito onih kapitalnih te usmjerenih na nova zapošljavanja u privatnom sektoru, a koji će imati značajan efekt na BDP grada Splita te poduzetničke aktivnosti u gradu.

Obustava izvršenja Proračuna nužna je dakle zbog primjene donesenih mjera Grada Splita koje obuhvaćaju oslobođenje od plaćanja pojedinih vlastitih prihoda koje su imale za posljedicu daljnje smanjenje prihoda te konačno potrebe uravnoteženja proračunske potrošnje Grada Splita sa smanjenim prihodima uzimajući načelo dobrog financijskog upravljanja. Privremeno obustavljanje izvršenja Proračuna Grada Splita za ovu godinu nužno je i zbog Odluke i naputka Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. koje se primjenjuje i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim zbog učinka primjene donesenih mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak i dr. zajedničkih prihoda.

Iznimno će se moći provoditi postupci nabave, kao i postupci jednostavne nabave te pokretati novi postupci u slučajevima ako se radi o nabavi materijala, opreme i drugo potrebno za borbu protiv pandemije COVID-19 ili ako su isti neophodni za redovito funkcioniranje Grada Splita i proračunskih korisnika te ako se nabava provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU ili sredstvima drugih nacionalnih i međunarodnih institucija, a za istu nije moguće ishoditi produžetak roka provedbe, o čemu mišljenje daje Služba za međunarodne i EU projekte te druge javne nabave koje odobri gradonačelnik, a primarno se odnose na strateške projekte grada.

Zaključeni okvirni sporazumi čije je izvršenje započelo se i dalje nastavljaju izvršavati, ali ukoliko je realno moguće zabranjuje se sklapanje ugovora na temelju okvirnih sporazuma sukladno stručnoj procjeni gradskih upravnih tijela i službi uz suglasnost gradonačelnika.

Iznimno zapošljavanje i prijem službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme te sklapanje ugovora o djelu je dopušteno samo ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, odnosno ako bi se dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.