Članak

NEWS
11. srpnja 2013.

Donesena Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta

Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na podruĉju grada Splita izradilo je Strategiju unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013. – 2015. godine.

Prilikom izrade strategije uvažena je dosadašnja pozitivna praksa rada Vijeća, vrednovana učinkom i rezultatima pojedinačnih projekata te provedenih neovisnih znanstvenih istraživanja. U izradi su korišteni svjetski priznati kriteriji i znanstvene preporuke za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici, kao i strategije primjene znanosti i primjera dobre prakse, definirani u organizacijskim i radnim uputama za praktično djelovanje. Strategija je planirano prilagoĎena lokalnim potrebama sa znanjima koja se temelje na kvalitetnim analizama i planiranim aktivnostima na horizontalnoj i vertikalnoj razini u partnerstvu i multidisciplinarnom pristupu. Programske aktivnosti provodit će se uz podršku i vodstvo lokalne vlasti, uz odgovornost gradske uprave za osiguranje materijalnih i ljudskih potencijala. Pritom su uvaženi dugoročni prioriteti grada Splita na gospodarskom i socijalnom planu, kroz primjer jačanja turizma kao strateškog cilja. Strategija dugoročno ima za cilj potaknuti zainteresiranost i odgovornost za sigurnost i prevenciju kriminaliteta kod svih subjekata lokalne zajednice. Multidisciplinarni pristup jamči veću učinkovitost i šire društvene stavove, a ne samo partikularne, bolju komunikaciju i interakciju usmjerenu na usklaĎivanje s potrebama grada Splita, kroz pružanje informacija, edukaciju i senzibilizaciju svih organizacija, gospodarskih čimbenika, tijela uprave, znanstvenih ustanova, nevladinih udruga i pojedinaca o potrebama i aktivnostima prevencije kriminaliteta. Mjere i aktivnosti definirane su s ciljem poticanja kreativnih i inovativnih pristupa prevenciji kriminaliteta te uspostave primjenjivih i mjerljivih kriminalno –preventivnih projekata. Rad Vijeća je prikazan na web stranicama Grada Splita, što osigurava transparentnost i dostupnost široj javnosti. Kratkoročni i dugoročni ciljevi strategije su podizanje razine kvalitete boravka i življenja u gradu Splitu te prepoznavanje od strane graĎana, utemeljeno na porastu osjećaja sigurnosti.


Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013. - 2015.