Sjednice Poglavarstva  22.02.2008.


Grad KBC-u donirao mikroskop vrijedan 60 tisuća kuna

   Splitsko Gradsko poglavarstvo na današnjoj sjednici je donijelo odluku da KBC Split donira 60.917,22 kuna za kupnju mikroskopa, koji će se koristiti u Laboratoriju za humanu genetiku Klinike za dječje bolesti. Mikroskop se već nalazi u laboratoriju i zadovoljava potrebne standarde kvalitete, a od posebne je važnosti za analizu kromosoma iz plodove vode koja se provodi u KBC-u „Split“ od 10. srpnja 2007. godine.

   Poglavarstvo je danas odobrilo privremeno korištenje odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“ za potrebe općina Marina, Seget, Lećevica, Muć i Dugi Rat, kao dosadašnjih korisnika, a do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom te uz plaćanje odgovarajućih eko-naknada za korištenje i naknada za sanaciju odlagališta u iznosu 0,12 kuna/m2. Naime, grad Split je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu uredio ugovorne odnose sa gradovima Omiš, Solin i Kaštela te općinama Podstrana, Dugopolje i Klis o korištenju „Karepovca“, a posebnim ugovorom je regulirano korištenje odlagališta za potrebe grada Makarska i susjednih općina. Po privremenim potvrdama na „Karepovcu“ se zaprimao komunalni otpad iz Segeta, Marine, Muća, Lećevice i Dugog Rata, sa pet milijuna tona godišnje. Istovremeno, Poglavarstvo je dalo suglasnost na sklapanje ugovora o pružanju usluga gospodarenja otpadom u sklopu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Ugovor se sklapa sa Splitsko dalmatinskom županijom, koja je osnivač poduzeća „Regionalni centar čistog okoliša“ d.o.o., koja će realizirati izgradnju regionalnog sustava gospodarenja otpadom, od infrastrukture centra za obradu i zbrinjavanje otpada u Lećevici i transporta otpada uključivo sa pretovarnim stanicama te upravljanje i komercijalni poslovi. Izgradnja sustava će se dijelom financirati iz pristupnih fondova Europske komisije.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.