Sjednice Poglavarstva  13.07.2005.


Počinje provedba detaljnih provedbenih planova

   Utvrđivanje prijedloga DPU-a i prijedlozi za kulturna vijeća obilježili su današnju, 5. sjednicu splitskog gradskog Poglavarstva. Tako su na samom početku sjednice usvojeni konačni prijedlozi odluka o donošenju DPU-a za stambeno poslovni sklop AD BASILICAS PICTAS u Ulici Domovinskog rata, potom DPU za južni dio Dragovoda, te za zonu javnih sadržaja sjeverno od Poljičke ceste. Obrazlažući prijedloge, Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam je kazao kako su sva tri plana već prošla proceduru i upućena su na Gradsko vijeće, ali do tamo nisu stigli jer se Vijeće u prethodnom mandatu nakon Poglavarstva nije sastalo. Poljanić je pojasnio da je zbog toga zatražio mišljenje Ministarstva, te u osobnom razgovoru s ministricom utvrdio da nema zapreka njihovom donošenju, jer su svi već dobili prethodno tražene suglasnosti nadležnih državnih tijela. „Stoga je riječ o realizaciji nečega što traje dugi niz godina“ zaključio je Poljanić. Pojašnjavajući što će se graditi na Dragovodama rekao je da se planom omogućuje gradnja tri objekta trokatne visine sa 1,5 garažnih mjesta po stanu, dok će sjeverno od Poljičke ceste  biti izgrađena zgrada između zgrada Brodomerkura i bivšeg Montera, u kojoj će vjerojatno biti prodajni prostori tvrtke „Lidl“.

   U nastavku sjednice je donesena odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na Mejašima. Riječ je o trima parcelama ukupne površine 610 m2 , s početnom kupoprodajnom cijenom od 428.380 kuna. Potom je Poglavarstvo imenovalo Savjet Prostornog plana uređenja Grada Splita i Generalnog urbanističkog plana Splita.Prema pojašnjenju Branka Poljanića, Poglavarstvo je ocijenilo da ne treba mijenjati članove Savjeta osim trojice po funkcionalnom principu, s obzirom da je posao na donošenju tih dokumenata pri kraju. Ako su u Savjet imenovani samo gradonačelnik Zvonimir Puljić, predsjednik Gradskog vijeća Željko Jerkov i član Poglavarstva zadužen za urbanizam Branko Poljanić, ostala 23 člana nisu mijenjana. Usvojen je i preijedlog za sastav tručnog povjerenstva za izradu Plana intervenc ija  zaštiti okoliša Grada Splita, koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću. Povjerenstvo broji 13 članova. Uz gradonačelnika kao voditelja i člana Poglavarstva kao zamjenika voditelja, u povjerenstvo ulaze predstavnici resora urbanizma i zaštite okoliša Grada, komunalnih djelatnosti Grada, resora socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada, upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Županije, Javne vatrogasne postrojbe Grada, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Županije, MUP-a RH – Policijske uprave Županije, Hrvatske gospodarske komore, Čistoće d.o.o., Ciana d.o.o. i Udruge „Sunce“.

   Na prijedlog Tamare Visković, članice Poglavarstva zadužene za kulturu, Poglavarstvo je usvojilo prijedloge za članove vijeća u kulturi koji će biti proslijeđeni Gradskom vijeću. Za članove Vijeća za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost predlažu se dr Miljenko Grgić (predsjednik), Ivica Ivanišević (dopredsjednik), Trpimir Jukić, Gorana Lepetić i akademik Davorin Rudolf za članove. Za Vijeće za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost Branka Brekalo (predsjednica), Jasna Gluić (dopredsjednica), Andro Krstulović Opara, Mirjana Maroević i dr Radoslav Tomić za članove. Za Vijeće za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost dr Ivo Babić (predsjednik), Meri Buturić (dopredsjednica), Gordana Miolin, dr Ivana Prijatelj Pavičić i Ivan Ugrin za članove. Za Vijeće za film i medijsku djelatnost Jurica Pavičić (predsjednik), Joško Jerončić (dopredsjednik), Jakov Kosanović, Vesna Božanić i Boris Poljak za članove. Poglavarstvo je utvrdilo i da će naknada za rad članovima vijeća iznositi 600 kuna mjesečno. Kako je pojasnila Tamara Visković prijedlog visine honorara određen je temeljem visine honorara kojeg primaju članovi upravnih vijeća u kulturi, a pošto se radi o sličnom poslu, onda je i predložena slična naknada. Visković je dodala da se vijeća sastaju po njenom pozivu, ili samoinicijativno, ali da njihovi zaključci nisu obavezujući, s tim da pred javnošću obavezuju da se objave odgovori, makar oni bili odbijajući prema prijedlozima. Vijeća će početi s radom u rujnu kada kreću i natječaji za javne potrebe u kulturi, a od tada će i teći naknade članovima vijeća.

   Poglavarstvo je potom imenovalo povjerenstva za provedbu natječaja javne nabave u osnovnom školstvu, u predškolskom odgoju, u ovlaštenju Službe za sport Grada Splita. Kako je pojasnio Igor Boraska, član Poglavarstva zadužen za sport, u povjerenstva su uključeni i predstavnici oporbe radi transparentnosti rada povjerenstava. Na prijedlog Boraske odobreno je otvaranje natječaja za izvođenje radova na sanaciji sportskih objekata u kotarevima Kamen, Pujanke i Kocunar, za što su i planirana sredstva u iznosu 700.000 kuna. Prema obrazloženju na području Kamena postoji otvoreni Sportski centar koji nije dovršen, a nema ni pratećih prostora kao što su sanitarije i garderobe, te ga je potrebno proširiti i izgraditi prateće sadržaje. Na Pujankama su pak sportski tereni zapušteni, pa ih treba sanirati, a neke i proširiti. Na Kocunaru pak nema nikakvih sportskih sadržaja, te je potrebno izvršiti sanaciju zapuštenih terena i na njima urediti sportske sadržaje.

   Poglavarstvo je proslijedilo Gradskom vijeću Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2004. godinu. Kako je kazao gradonačelnik Puljić Prijedlog je trebao biti raspravljen prije izbora, ali nije, pa ga danas i nema smisla analizirati jer Poglavarstvo koje ga je izradilo danas više ne postoji. Dodao je da se procedura mora zadovoljiti, a da će na Vijeću kritičke opaske, ako ih bude, biti između samih vijećnika. Poglavarstvo je jednako postupilo i prema Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, te s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2004. godinu. Potom je usvojen Zaključak o davanju naloga za službena putovanja, te Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila, za kojeg je pojašnjeno da do danas nije postojao osim kao dugo stojeći prijedlog koji nikada nije usvojen. Na kraju sjednice je, usvajajući prijedlog gradskog vijećnika Darka Parića usvojen zaključak o otvaranju e-mail adresa za sve članove Gradskog vijeća. Adrese će biti objavljene na web stranici Grada Splita (www.split.hr) a bit će u formi ime.prezime@split.hr .

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.