Sjednice Poglavarstva  07.12.2007.


Osniva se Zavod za prostorno uređenje Splita

   Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji Poglavarstvo grada Splita danas je pokrenulo inicijativu osnivanja Zavoda za prostorno uređenje. Usvojenim prijedlogom Odluke o osnivanju, kojim se regulira djelatnost Zavoda (izrada prostornog plana, praćenje provedbe dokumenata prostornog planiranja koji se primjenjuju unutar prostora grada, izrada izvještaja o stanju u prostoru te drugi poslovi) predviđa se da Zavodom upravlja peteročlano Upravno vijeće, čija tri člana i predsjednika imenuje Poglavarstvo, dok je peti član imenovan iz redova zaposlenika. Za početak rada grad će osigurati 100.000 kuna. Konačnu odluku o osnivanju Zavoda donijet će Gradsko vijeće na idućoj sjednici.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je usvojilo zaključke vezane za izradu Prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a, koji Prijedlog će biti utvrđen na idućoj sjednici Poglavarstva, a potom biti proslijeđen Gradskom vijeću. Prema usvojenom zaključku u GUP-u bi došlo do sljedećih izmjena i dopuna:
- Zone poslovne namjene K u sjevernom dijelu Grada (završetak Zrinsko-Frankopanske ulice, potez uz Ulicu Put Supavla i zona „c“ u Kopilici) prenamijenile bi se tako da će se uz poslovne sadržaje omogućiti izgradnja stambenih sadržaja do 40 posto ukupne građevinske bruto površine
-Za projekt Stari plac omogućiti veću izgradnju te omogućiti oko 30 posto stambene izgradnje ukupne građevinske bruto površine. Odnosno, rubne dijelove zone prenamijeniti tako da se mogu realizirati stambeni sadržaji te unutar projekta povećati kapacitet javnih garaža na minimalno 800 mjesta. Također, ograničiti površinu unutar koje se može graditi na 25 posto obuhvata, a 75 posto površine obuhvata mora biti zelenilo, trgovi, javno-prometne površine i slično.
- U zoni društvene namjene, sjeverozapadno od križanja ulica Domovinskog rata i Gundulićeve omogućiti veću izgrađenost te izgradnju stambenih sadržaja do 40 posto.
- Radi sanacije javnog parka „Lazarica“ i okrupnjavanja zelene površine treba omogućiti da se postojeća izgradnja unutar parka zamjeni novom gradnjom i to tako da se postojeća stambena zona proširi prema jugu minimalno, koliko je potrebno za smještaj nove građevine i isključivo uz uvjet da se sve postojeće građevine unutar obuhvata parka sruše i objedine jednom građevinom smještenom rubno.
- Ugraditi mogućnost realizacije stanova iz programa POS-a i u zonama s već započetom izgradnjom, odnosno u zonama bliže centru grada, na koji način će se pomoći procesu urbane regeneracije dijelova šireg gradskog centra.
- Omogućiti izgradnju stambeno-poslovne građevine Lazarica temeljem odredbi GUP-a.
- Omogućiti rekonstrukciju i dogradnju kuće „Jelaska“ na Kazališnom trgu.
- Omogućiti izgradnju podzemne garaže na križanju ulica Slobode i Mažuranićevog šetališta, a za potrebe Doma mladih.
- Omogućiti uređivanje Mandraća ispred Lučke kapetanije u funkciji privezišta.
- Omogućiti rekonstrukciju i dogradnju kompleksa bazena „POŠK“-a s okolnim sadržajima.
- S obzirom da se gradi dvorana u Lori, unutar SC „Gripe“ planirati dvoranu manjeg kapaciteta te ostale sportske, ugostiteljsko turističke, poslovne i slične sadržaje.
- Na prostoru rukometnog igrališta u Vukovarskoj ulici omogućiti izgradnju višenamjenske sportske dvorane s pratećim sadržajima, uključujući i potrebe škole. Na kraju, predlaže se da se u GUP ugrade odredbe temeljem kojih se mogu izgraditi redukcijske plinske stanice.

   Sukladno utvrđenoj politici razvoja grada i ostvarenja kapitalnih projekata na sjednici je utvrđen prijedlog Odluke o zaduživanju grada izdavanjem municipalnih obveznica u 2008. godini, u visini od 60 milijuna kuna. Riječ je o programu utvrđenom 14. prosinca 2005. godine kojim se predviđa izgradnja Vukovarske i Manđerove ulice, stambeno-poslovnog objekta s garažama u Ujevićevoj ulici, uređenje ulice kralja Tomislava, pješački most u Boškovićevoj ulici, sportske dvorane i uređenje Doma mladih, kao i uređenje središnjeg dijela Rive, što je već realizirano. Obveznice će se u cijelosti plasirati sredinom lipnja 2008. godine, a njihovo dospijeće je devet godina nakon izdavanja. Poslove agenta i Pokrovitelja obavljat će Zagrebačka banka d.d., a obveznice će se uvrstiti na tržište Zagrebačke burze.

   Na
sjednici je donesena odluka o isplati božićnica socijalno ugroženim obiteljima te umirovljenicima koji prebivaju na području Splita, a mirovina im iznosi od 1500 do 2000 kuna. Prvoj grupi isplatit će se božićnice u visini 400 kuna, a drugoj u iznosu od 150 kuna. Također, izvršen je i izbor kandidata za dodjelu stipendija u školskoj godini 2007/2008. Ukupno je stiglo 207 molbi (45 za učeničke, a 160 za studentske stipendije). Prema utvrđenim kriterijima dodijeljeno je 19 „običnih“ i 6 „sportskih“ učeničkih stipendija u iznosu od 400 kuna. Studentske stipendije u iznosu od 600 kuna dobilo je 80 „običnih“ i 4 sportaša – studenata. Poglavarstvo je usvojilo molbe Udruge hrvatskih vojnih invalida Splita za financijskom pomoći od 15.000 kuna, a radi pomoći članovima koji su invalidi i u trećoj životnoj dobi. Odobrena je i pomoć invalidu Domovinskog rata Siniši Mršiću iznosu od 1.100 kuna za liječenje djeteta. Kao pomoć organizaciji proslave obljetnice domobranstva Poglavarstvo je splitskom ogranku udruge Hrvatski domobran odobrilo 10.000 kuna. Danas je i obnovljena odluka Poglavarstva od 8. rujna 2000. godine o pristupanju akciji „Grad Split – prijatelj djece“. U funkciji provođenja i praćenja te akcije osnovan je Koordinacijski odbor koji bi na tu aktivnost trebao poticati upravne resore, ali i ustanove i udruge koje rade na dobrobit djece te o praćenju realizacije tih aktivnosti jednom godišnje izvještavati gradsko Poglavarstvo.

   Poglavarstvo je dalo pozitivno mišljenje na prijedlog da se za članove Kazališnog vijeća HNK imenuju Miljenko Grgić, Vanesa Kleva, Goran Sučić i Siniša Vuković.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.