Sjednice Poglavarstva  28.12.2007.


Više od milijun kuna za
suzbijanje bolesti ovisnosti u 2008. godini


   Splitsko Gradsko poglavarstvo danas je prihvatilo financiranje projekata udruga iz područja suzbijanja bolesti ovisnosti u visini od 1.225.000 kuna. Na natječaju je zaprimljeno ukupno 27 projekata, od kojih je prihvaćen 21. Za aktivnosti udruga građana u borbi protiv bolesti ovisnosti osigurano je 925.000 kuna. Za projekte resocijalizacije bivših ovisnika osigurano je 150.000 kuna, a za zamjenu pribora 125.000 kuna. Istovremeno za projekte udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2008. godini odobreno je 3.948.376 kuna. Pritom je za projekte čija je provedba predviđena samo u idućoj godini odobreno 2.063.376 kuna, dok je za projekte koji se provode dugi niz godina odobreno 885.000 kuna. Također, Poglavarstvo je odobrilo po 10.000 kuna za liječenje Ante Bečića, Roka Mihanovića i Saše Pekića. Odlučeno je i da se HVK „Gusar“ nadoknade troškovi potrošnje vode u lipnju, srpnju i kolovozu ove godine, nastali na tuševima za kupanje ispred prostorija tog kluba, a u iznosu od 16.228 kuna. Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita odobreno je pak 340.000 kuna za sufinanciranje nabave specijalnog vatrogasnog vozila za intervencije u široj gradskoj jezgri. Sama postrojba će osigurati ostatak sredstava do iznosa 872.813,62 kune. Akademskoj crkvi svetog Filipa Neria odobreno je 10.000 kuna za konzervatorske radove na obnovi glavnog oltara crkve, koji je izrađen u 17. stoljeću i ima iznimnu umjetničku vrijednost.

   U nastavku sjednice poduzeću „Cestar“ d.o.o. je odobreno izvođenje nepredviđenih radova, u sklopu sanacije i komunalnog uređenja Matejuške, u visini 677.454,42 kune bez PDV-a. Riječ je o radovima na sjevernoj strani Velikog mula, gdje je utvrđeno da predviđeni obalni zid od santorina zapravo ne postoji, a na prethodno saniranom dijelu je u vrlo lošem stanju s nagriženom betonskom podlogom. Poglavarstvo je potom usvojilo izvještaj o kupnji 20 stanova za socijalno ugrožene obitelji po javnom pozivu oglašenom 15. 10. ove godine u „Slobodnoj Dalmaciji“. Između dva ponuđača odabrano je poduzeće „Manas“ d.o.o. koje je ponudilo cijenu od 13.840 kune/m2. Odnosno ukupno 14.205.514,14 kuna za 20 stanova, na bazi 1026,41 m2 te 20 parkirnih mjesta, ukupnog iznosa 864.800 kuna, a uz mogućnost kupnje devet ostava, što ukupno iznosi 15.167.499,40 kuna. Stanovi će se graditi na predjelu Mezanovac u Solinu. Utvrđeni su i rezultati natječaja za zakup 10 poslovnih prostora, od kojih je devet u Splitu, a jedan u Žrnovnici, a po natječaju raspisanom u „Slobodnoj Dalmaciji“ 16. studenog 2007. Na natječaj je pristigla 31 ponuda. Za tri prostora nije bilo ponuda, a od ostalih sedam odabir je izvršen za šest prostora. Izvršen je i izbor najboljih ponuditelja za kupnju stanova u vlasništvu grada, a po natječaju od 30. studenog ove godine. Prihvaćeno je šest ponuda, dok za dva stana nije bilo ponuda.

   Poglavarstvo
je danas, između četiri ponuditelja, odabralo poduzeće „Cestar“ d.o.o. za izvoditelja radova na rekonstrukciji i izgradnji Bihaćke ulice, a sa cijenom od 1.493.456,31 kunom bez PDV-a. Između tri ponuditelja za pružanje savjetodavnih, projektantskih i nadzornih usluga iz područja informatike sa izradom studije o planu razvoja informatike u Gradskoj upravi izabran je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita s ponudom od 100.000 kuna bez PDV-a. Za izradu elaborata i provedbu „projekta implementacije telekomunikacijske infrastrukturne mreže za koncept digitalnog grada na području Splita sa postupcima i radnjama upravljanja DTK infrastrukturom“ između tri ponude odabrana je ona 2M COMPANY sa cijenom od 175.000 kuna bez PDV-a. Za izradu idejnog projekta Ulice Put kamena na Sirobuji između dvije ponude izabrana je ona Projektnog biroa Damjanić d.o.o. sa cijenom od 166.000 kuna bez PDV-a. Za izvođača radova javne rasvjete parka između Hercegovačke i Ulice gradišćanskih Hrvata između pet ponuda izabrana je ona poduzeća „Melcon“ d.o.o. iz Solina sa cijenom od 136.377 kuna bez PDV-a. Za radove na nadogradnji OŠ „Srinjine“ između dva ponuditelja izabran je „Tehnoplast“ d.o.o. sa cijenom od 3.071.266,13 kuna bez PDV-a.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.